Krovinių pervežimas, perkraustymo paslaugos | Parnasas

Darbo laikas:

I–V 8.00–17.00

Tel. numeris

+370 520 60 787

El. paštas

info@parnasas.lt

UAB "PARNASAS" BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Taisyklės parengtos 2023 m. gegužės 23 d..

 1. TAIKYMAS

1.1.      Šios Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos (toliau –  Bendrosios sąlygos) taikomos Sutartims, sudarytoms tarp UAB „Parnasas“ ir Paslaugų gavėjų bei yra privalomos visiems Paslaugų gavėjams, nepriklausomai nuo to, kokios konkrečios Paslaugos atskiriems Paslaugų gavėjams yra teikiamos, jeigu Sutartyje daroma aiški nuoroda į šias Bendrąsias sąlygas. Nukrypimai nuo šių Bendrųjų sąlygų galioja tik tuo atveju, jei tokie nukrypimai yra aiškiai Šalių raštu patvirtinti Sutartyje.

1.2.      Šios Bendrosios sąlygos kartu su visais jų priedais, pakeitimais ir papildymais yra neatskiriama Sutarties dalis, kai joje yra daroma aiški nuoroda į šias Bendrąsias sąlygas.

 1. SĄVOKOS

Šiose Bendrosiose sąlygose naudojamos iš didžiosios raidės rašomos sąvokos turi toliau nurodytas reikšmes, išskyrus, kai kontekstas aiškiai reikalauja kitaip:

2.1.      Konfidenciali informacija – Sutarties sąlygos, visa dokumentacija ir bet kokia kita informacija, susijusi su Sutartimi ir jos vykdymu, Šalių veikla, kurią viena Šalis žodžiu ar raštu suteikia kitai Šaliai, arba kuri tampa Šaliai žinoma sudarius Sutartį ar Sutarties vykdymo procese. Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri (i) buvo viešai žinoma iki šios Sutarties sudarymo; (ii) buvo Šalies sužinota iš konkrečiai nurodytų trečiųjų asmenų, kurių nesaisto joks konfidencialumo įsipareigojimas (iii) yra Šalies nepriklausomai sukurta; (iv) pagal galiojančius teisės aktus nelaikoma konfidencialia.

2.2.      Krovinių vežimo paslaugos – Paslaugų teikėjo pagal Paslaugų gavėjo  pateiktą ir Paslaugų teikėjo priimtą Užsakymą teikiamos krovinio priėmimo, transporto priemonės pateikimo ir krovinio pristatymo į krovinio paskirties punktą bei jo išdavimo krovinio gavėjui paslaugos. Konkrečios Paslaugų gavėjui teikiamos Krovinių vežimo paslaugos bei jų įkainiai yra nurodomi Sutartyje ir/ar Užsakyme.

2.3.      Paslaugos – Paslaugų teikėjo Paslaugų gavėjui pagal Sutartį teikiamos paslaugos, kurioms taikomos šios Bendrosios sąlygos, įskaitant, bet neapsiribojant, Sandėliavimo paslaugas ir/ar Perkraustymo paslaugas ir/ar Krovinių vežimo paslaugas.

2.4.      Paslaugų teikėjas – UAB „Parnasas“.

2.5.      Paslaugų gavėjas – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, su Paslaugų teikėju sudaręs Sutartį.

2.6.      Perkraustymo paslaugos – Paslaugų teikėjo teikiamos daiktų perkraustymo paslaugos, kurios apima, bet neapsiriboja, konsultavimą dėl daiktų perkraustymo ir transportavimo organizavimo, daiktų sudėjimą/supakavimą į dėžes, kraustymosi dėžių nuomą, daiktų transportavimą iš vienos vietos į kitą. Konkrečios Paslaugų gavėjui teikiamos Perkraustymo paslaugos bei jų įkainiai yra nurodomi Sutartyje ir/ar Užsakyme.

2.7.      Sandėliavimo paslaugos – Paslaugų teikėjo teikiamos Paslaugų gavėjo tinkamai supakuotų ir Paslaugų teikėjui perduotų daiktų saugojimo paslaugos. Atsižvelgiant į daiktų įpakavimą ir Paslaugų gavėjo nurodytus reikalavimus, Paslaugų teikėjas taip pat kartu gali teikti iškrovimo, pakrovimo, rūšiavimo, daiktų žymėjimo paslaugas. Konkrečios Paslaugų gavėjui teikiamos Sandėliavimo paslaugos bei jų įkainiai yra nurodomi Sutartyje ir/ar Užsakyme.

2.8.      Sutartis – bet kokia tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo sudaryta paslaugų teikimo sutartis, įskaitant, bet neapsiribojant, Krovinių vežimo paslaugų sutartis, Perkraustymo paslaugų sutartis, Sandėliavimo paslaugų sutartis. Sutartį sudaro Sutartis ir šios Bendrosios sąlygos, kai tai nurodyta pačioje Sutartyje, jų priedai, pakeitimai ir papildymai bei Užsakymai. Daiktų paruošimo sandėliavimui taisyklės, Pakavimo taisyklės, Krovinių vežimo taisyklės ir Perkraustymo taisyklės, kurios pateikiamos tinklapyje www.parnasas.lt, taip pat yra neatskiriama Sutarties dalis, jeigu Sutartis nenustato kitaip.

2.9.      Šalis – Paslaugų teikėjas arba Paslaugų gavėjas;

2.10.    Šalys – Paslaugų teikėjas ir Paslaugų gavėjas;

2.11.    Užsakymas – Paslaugų teikėjo nustatytos formos dokumentas, kuriame nurodoma konkreti informacija apie Paslaugų gavėjo užsakomas konkrečias Paslaugas. Užsakymas yra laikomas priimtu ir vykdytinu, kai Šalys suderina visas Paslaugų teikimo detales ir Paslaugų teikėjas raštu tai patvirtina Paslaugų gavėjui.

2.12.    Vartotojas – fizinis asmuo (Paslaugų gavėjas), su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) sudarantis Sutartį su Paslaugų teikėju.

 1. PASLAUGŲ UŽSAKYMAS

3.1.      Paslaugos užsakomos Šalims sudarius Sutartį ir/ar Užsakymą, kuriuose nurodomos konkrečios užsakomos Paslaugos ir kitos specialiosios Paslaugų teikimo sąlygos.

 1. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1.      Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

4.1.1.  Paslaugų gavėjui užsakius Sandėliavimo paslaugas, jeigu Sutartis nenustato kitaip:

4.1.1.1.  teikti Sandėliavimo paslaugas šiose Bendrosiose sąlygose ir/ar Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.1.2.  priimti saugojimui iki pareikalavimo ar Sutartyje numatyto termino Paslaugų gavėjo supakuotus ir Paslaugų teikėjui perduotus daiktus Bendrosiose sąlygose ir/ar Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.1.3.  imtis galimų priemonių, numatytų įstatymuose, norminiuose aktuose, šiose Bendrosiose sąlygose ir/ar Sutartyje, siekiant tinkamai suteikti Sandėliavimo paslaugas;

4.1.1.4.  teikti Sandėliavimo paslaugas tinkamai ir rūpestingai, laikantis šiose Bendrosiose sąlygose ir/ar Sutartyje numatytų sąlygų ir/ar reikalavimų;

4.1.1.5.  nesinaudoti ir neleisti naudoti sandėliuojamų daiktų be Paslaugų gavėjo leidimo tretiems asmenims;

4.1.1.6.  už papildomą Paslaugų gavėjo mokamą atlyginimą gali būti teikiamos šios Paslaugos: daiktų pakrovimas, iškrovimas tiek daiktus priimant, tiek grąžinant, rankinė krova, daiktų įpakavimas, rūšiavimas, žymėjimas;

4.1.1.7.  atlyginti tiesioginius nuostolius, kilusius dėl saugomų daiktų praradimo, trūkumo ar sužalojimo Sandėliavimo paslaugų teikimo metu, kurie kilo po to, kai daiktai buvo tinkamai pristatyti į sandėlį pagal visus įstatymų bei šių Bendrųjų sąlygų ir/ar  Sutarties reikalavimus. Saugomų daiktų sugadinimo/praradimo atveju Paslaugų teikėjas Paslaugų gavėjui atlygina tik daiktų sugadinimo/praradimo nuostolius, kurių dydis negali būti didesnis nei sugadintų/prarastų daiktų vertė. Daiktų žuvimo ar sugadinimo rizika iki daiktus perimant Paslaugų teikėjui, tenka Paslaugų gavėjui;

4.1.2.  Paslaugų gavėjui užsakius Perkraustymo paslaugas, jeigu Sutartis nenustato kitaip:

4.1.2.1.  teikti Perkraustymo paslaugas šiose Bendrosiose sąlygose ir/ar Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.2.2.  Perkraustymo paslaugas teikti tinkamai, vadovaujantis tokioms paslaugoms nustatytomis techninėmis sąlygomis ir standartais, griežtai laikytis darbų saugos, teisės norminių aktų ir taisyklių reikalavimų;

4.1.2.3.  laiku atvykti Sutartyje nurodytu adresu;

4.1.2.4.  nesidomėti Paslaugų gavėjo vykdoma komercine veikla, neskaityti ir nekopijuoti perkeliamų dokumentų, saugoti, neskleisti ir nenaudoti atsitiktinai sužinotos informacijos apie Paslaugų gavėjo vykdomą veiklą;

4.1.2.5.  nesivesti  ir neįsileisti su Perkraustymo paslaugų teikimu nesusijusių asmenų į daiktų paėmimo/perkėlimo patalpas;

4.1.2.6.  vieną kartą surinkti/sustatyti daiktus daiktų perkėlimo patalpose (jeigu Sutartyje ar Užsakyme numatyta tokia paslauga), pagal Paslaugų gavėjo pateiktą daiktų surinkimo/sustatymo planą/schemą;

4.1.2.7.  jeigu Perkraustymo paslaugų teikimo metu įvyksta nenumatyti įvykiai ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, kurie trikdo Perkraustymo paslaugų teikimą, Paslaugų teikimas yra stabdomas ir Šalys priima bendrą sprendimą dėl tolimesnio Perkraustymo paslaugų teikimo organizavimo;

4.1.3.  Paslaugų gavėjui užsakius Krovinių vežimo paslaugas, jeigu Sutartis nenustato kitaip:

4.1.3.1.  teikti Krovinių vežimo paslaugas Bendrosiose sąlygose ir/ar Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.3.2.  teikti Krovinių vežimo paslaugas laiku, tinkamai ir rūpestingai, laikantis šiose Bendrosiose sąlygose ir/ar Sutartyje numatytų sąlygų ir/ar reikalavimų;

4.1.3.3.  operatyviai bendradarbiauti su Paslaugų gavėju, pateikti informaciją apie vežimo eigą ir informuoti apie vežimo metu atsiradusias kliūtis;

4.2.      Paslaugų gavėjas įsipareigoja:

4.2.1.  Paslaugų gavėjui užsakius Sandėliavimo paslaugas, jeigu Sutartis nenustato kitaip:

4.2.1.1.  šiose Bendrosiose sąlygose ir/ar Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti su Paslaugų teikėju už tinkamai suteiktas Sandėliavimo paslaugas;

4.2.1.2.  pateikti visus dokumentus bei informaciją dėl būtinų specifinių daiktų sandėliavimo sąlygų, jeigu tokios būtinos siekiant tinkamai juos sandėliuoti. Tokios informacijos nepateikimas reiškia, kad daiktų saugojimui nebus taikomos jokios specifinės sąlygos;

4.2.1.3.  tinkamai sužymėti ir surūšiuoti daiktus;

4.2.1.4.  nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo daiktų saugojimo sąlygų pasikeitimo sužinojimo, raštu informuoti Paslaugų teikėją apie tokius daiktų saugojimo sąlygų pasikeitimus, nurodant, kas pasikeitė. Visos neigiamos daiktų saugojimo pasekmės dėl neinformavimo tenka Paslaugų gavėjui;

4.2.1.5.  atlyginti Paslaugų teikėjui visus tiesioginius nuostolius, patirtus dėl duotų sandėliuoti daiktų savybių, jei apie šias savybes Paslaugų teikėjas nebuvo informuotas sudarant Sutartį, bei atlyginti visus tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl to, kad daiktai nebuvo perduoti sandėliuoti pagal sudarytą Sutartį;

4.2.1.6.  supakuoti daiktus pagal Pakavimo taisykles, kurios pateikiamos tinklapyje www.parnasas.lt. Paslaugų gavėjas yra atsakingas už tinkamą daiktų supakavimą ir pateikimą, o esant pakuotės pažeidimams/netinkamam daiktų įpakavimui, atsako už tokių daiktų praradimą/sugadinimą sandėliavimo metu;

4.2.1.7.  Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į Paslaugų gavėjo pateiktus daiktus ir į konkrečią situaciją, daiktų perkėlimui į sandėliavimo vietą, savo nuožiūra, gali naudoti autokrautuvus ar kitas mechanines krovos priemones, o Paslaugų gavėjas įsipareigoja atlyginti Paslaugų teikėjo patirtas išlaidas dėl tokių priemonių naudojimo;

4.2.1.8.  sumokėti Paslaugų teikėjui už suteiktas Sandėliavimo paslaugas ir papildomas paslaugas, kurios tvirtinamos raštu abiejų Šalių susitarimu;

4.2.1.9.  Paslaugų gavėjas patvirtina ir pripažįsta Paslaugų teikėjo teisę susilaikyti nuo Paslaugų gavėjo pateikto Užsakymo vykdymo, jeigu Paslaugų gavėjas vėluoja vykdyti savo atsiskaitymo prievoles daugiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas.

4.2.1.10. atsiimdamas daiktus iš sandėlio, kartu su Paslaugų teikėjo atstovu patikrinti, apžiūrėti atsiimamus daiktus bei pažymėti bet kokius atsiimamų daiktų trūkumus/sugadinimus. Tuo atveju, jeigu daiktai nebuvo apžiūrėti atsiėmimo metu arba per 2 (dvi) darbo dienas nuo jų atsiėmimo Paslaugų gavėjas nereiškė jokių pretenzijų Paslaugų teikėjui, daiktų trūkumo ar sugadinimo įrodinėjimo pareiga tenka Paslaugų gavėjui;

4.2.2.  Paslaugų gavėjui užsakius Perkraustymo paslaugas, jeigu Sutartis nenustato kitaip:

4.2.2.1.  Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti su Paslaugų teikėju už tinkamai suteiktas Perkraustymo paslaugas;

4.2.2.2.  pateikti Paslaugų teikėjui visą būtiną dokumentaciją, nurodymus, daiktų surinkimo instrukcijas, daiktų sustatymo schemas, raštu informuoti apie daiktų pavojingumą ir kitas ypatingas sąlygas daiktų perkraustymui (papildomo išardymo/išrinkimo ar spec. pernešimo įrangos poreikis ir kt.), į kurias reikia atsižvelgti prieš pradedant teikti Perkraustymo paslaugas. Tokią informaciją Paslaugų gavėjas pateikia užsakydamas Perkraustymo paslaugas;

4.2.2.3.  tinkamai supakuoti daiktus saugiam jų pakrovimui, transportavimui, perkėlimui (jeigu pagal Sutartį ir/ar Užsakymą  to neatlieka Paslaugų teikėjas);

4.2.2.4.  užtikrinti, jog daiktų perkraustymo metu ir/ar bendraujant su Paslaugų teikėju veiktų tik Paslaugų gavėjo tinkamai įgalioti asmenys. Bus laikoma, jog veikiantys Paslaugų gavėjo vardu asmenys yra tinkamai jo įgalioti;

4.2.2.5.  sudarius Sutartį arba Paslaugų teikėjui patvirtinus Užsakymą, Paslaugų gavėjas įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas pateikti perkraustomų daiktų sąrašą, jeigu Sutartyje ir/ar Užsakyme nenumatyta kitaip;

4.2.2.6.  Paslaugų gavėjas įsipareigoja užtikrinti laisvą, patogų priėjimą prie perkraustomų daiktų;

4.2.2.7.  Paslaugų gavėjas įsipareigoja pasirūpinti netrukdomu automobilio privažiavimu prie turto paėmimo/pateikimo objekto, pasirūpinti automobilio stovėjimo vieta kiek įmanoma arčiau objekto. Papildomas Paslaugų teikėjo darbo laikas, kuris gali atsirasti dėl sustojimo vietos trūkumo ir/ar kt., raštu fiksuojamas Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo atstovų ir Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui už prastovą;

4.2.2.8.  Paslaugų gavėjas įsipareigoja iki perkraustymo darbų pradžios visus daiktus, kurie nebus perkraustomi, savo jėgomis surinkti ir pašalinti iš perkraustymo darbų vietos. Paslaugų teikėjas neatsako už paliktų daiktų praradimą;

4.2.2.9.  neblaivūs ar apsvaigę nuo psichiką veikiančių priemonių Paslaugų gavėjo atstovai negali dalyvauti Sutarties vykdyme, priešingu atveju visa atsakomybė dėl tokio asmens veiksmų tenka Paslaugų gavėjui;

4.2.2.10. tuo atveju, jeigu daiktų perkraustymo dėžės yra nuomojamos iš Paslaugų teikėjo, Paslaugas gavėjas įsipareigoja jas grąžinti be užrašų, nesugadintas ir nesuplėšytas, kitu atveju Paslaugų gavėjas įsipareigoja atlyginti Paslaugų teikėjo patirtus tiesioginius nuostolius naujų dėžių įsigijimui. Dėžės išnuomojamos laikotarpiui iki 10 kalendorinių dienų;

4.2.2.11. Paslaugų gavėjas įsipareigoja padengti Paslaugų teikėjo patirtas papildomas išlaidas, susijusias su nepilnos/klaidingos informacijos pateikimu bei Paslaugų teikėjo patirtomis papildomomis laiko sąnaudomis vykdant Sutartį, kurios kilo ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės;

4.2.3.  Paslaugų gavėjui užsakius Krovinių vežimo paslaugas, jeigu Sutartis nenustato kitaip:

4.2.3.1.  Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti su Paslaugų teikėju už tinkamai suteiktas Krovinių vežimo paslaugas;

4.2.3.2.  Sudarant Sutartį ir/ar Užsakymą, informuoti Paslaugų teikėją apie krovinio tipą, jo ypatumus, ir nurodyti, kokia konkreti transporto priemonės rūšis reikalinga užsakomam kroviniui;

4.2.3.3.  nepateikti vežimui uždraustų daiktų, kurių sąrašas yra nurodomas Pakavimo taisyklėse, kurios pateikiamos www.parnasas.lt. Paslaugų gavėjas prisiima visą atsakomybę dėl to, kad nesilaiko šiame Bendrųjų sąlygų punkte nustatyto reikalavimo. Jeigu paaiškėja, jog Paslaugų gavėjas perdavė vežti uždraustus daiktus, Paslaugų teikėjas nedelsiant nutraukia tokio krovinio pervežimą, o Paslaugų gavėjas įsipareigoja padengti visus Paslaugų teikėjo patirtus tiesioginius nuostolius, susijusius su uždraustų daiktų pervežimu;

4.2.3.4.  pateikti visą Paslaugų teikėjo prašomą informaciją bei specialius vežimo nurodymus, jeigu tokie taikomi užsakomam kroviniui. Už pilnos ir teisingos informacijos pateikimą yra atsakingas Paslaugų gavėjas;

4.2.3.5.  pateikti tikslią, išsamią ir teisingą informaciją važtaraščio pildymui, įskaitant atvejus, kai važtaraštį užpildo Paslaugų teikėjo atstovas. Paslaugų gavėjas įsipareigoja atlyginti Paslaugų teikėjo patirtus nuostolius dėl netikslios/klaidingos informacijos pateikimo;

4.2.3.6.  jei Sutartyje ir/ar Užsakyme, ar kituose vežimo dokumentuose Paslaugų gavėjas nurodys neteisingą ir/ar netikslų adresą, sumokėti mokestį už krovinio pristatymą nurodytu adresu bei sumokėti už krovinio nuvežimą patikslintu adresu;

4.2.3.7.  užtikrinti, kad krovinio pakrovimo metu krovinys bus tinkamai ir saugiai supakuotas, krovinio pakuotė atitiks galiojančius krovinių gabenimo standartus konkrečiam kroviniui. Paslaugų gavėjas yra atsakingas už tinkamą perduodamų krovinių įpakavimą;

4.2.3.8.  kai krovinys vežamas keliems gavėjams, krovinį sugrupuoti ir įpakuoti atskirai kiekvienam gavėjui;

4.2.3.9.  ant pakuotės gerai matomoje vietoje priklijuoti Paslaugų teikėjo savitarnos sistemoje suformuotą žymėjimą su barkodu;

4.2.3.10. Paslaugų gavėjas yra atsakingas už krovinio pakuotės turinį;

4.2.3.11. užtikrinti, kad Sutartyje ir/ar Užsakyme nurodytu laiku ir vietoje Paslaugų teikėjo vairuotojui būtų perduotas transportavimui paruoštas krovinys su visais tinkamai užpildytais krovinio vežimui reikalingais dokumentais;

4.2.3.12. pasirūpinti, kad Paslaugų teikėjo transporto priemonė, kuri paima krovinį, turėtų laisvą, patogų, nepavojingą privažiavimą prie objekto, kur krovinys turi būti paimamas, kitu atveju Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti paimti krovinį;

4.2.3.13. nedelsiant informuoti Paslaugų teikėją žodžiu ir raštu apie krovinio pakrovimo/iškrovimo ar kitos vežimui reikšmingos informacijos pasikeitimą. Paslaugų gavėjas yra atsakingas už visas kylančias pasekmes, dėl šiame punkte nurodytos pareigos nevykdymo/netinkamo vykdymo;

4.2.3.14. visas su Sutartimi ir/ar Užsakymu susijusias instrukcijas pateikti raštu: važtaraštyje, Užsakyme, kita rašytine forma (įskaitant elektroninį paštą). Žodinės instrukcijos turi būti nedelsiant patvirtintos raštu. Už tiesioginius nuostolius, kurie atsirado dėl instrukcijų nepateikimo arba netinkamų instrukcijų davimo, yra atsakingas Paslaugų gavėjas;

4.2.3.15. Paslaugų teikėjui paprašius instrukcijų dėl vežimo (pvz., atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, gavėjui nepriimant krovinio ir pan.), pateikti instrukcijas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 20 min. nuo prašymo pateikimo. Viršijus šį laiką Paslaugų gavėjas turės sumokėti už Paslaugų teikėjo prastovos valandą 20 Eur/val. Jei Paslaugų teikėjas neturės galimybės laukti Paslaugų gavėjo instrukcijų, Paslaugų teikėjas išvažiuos ir atvyks vėliau už papildomą užmokestį;

4.2.3.16. pasirūpinti ir suderinti su gavėju, kad Paslaugų teikėjo transporto priemonė, kuri pateikia krovinį, turėtų laisvą, patogų, nepavojingą privažiavimą prie objekto, kur krovinys turi būti pateikiamas, kitu atveju Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti pateikti krovinį;

4.2.3.17. užtikrinti greitą (iki 20 min.) krovinio priėmimą iškrovimo vietoje bei krovinio dokumentų pasirašymą.

 1. BENDRIEJI ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1.      Šalys įsipareigoja vykdyti Sutartį nepažeisdamos teisės aktuose numatytų reikalavimų.

5.2.      Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti kitą Šalį apie bet kokias esmines aplinkybes, kurios gali neigiamai paveikti Šalies sugebėjimą tinkamai įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

5.3.      Šalys įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai ir tretiesiems asmenims tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Šalies kaltės, šių Bendrųjų sąlygų ir/ar Sutarties ir/ar galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

5.4.      Šalys įsipareigoja tinkamai ir laiku vykdyti Sutartimi prisiimtus kitus įsipareigojimus.

 1. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS

6.1.      Paslaugų teikėjas turi teisę:

6.1.1.  Paslaugų gavėjui užsakius Sandėliavimo paslaugas, jeigu Sutartis nenustato kitaip:

6.1.1.1.  dalį ar visas Sandėliavimo paslaugas pavesti atlikti trečiajam asmeniui. Sutarčių, sudarytų su Vartotojais, atveju taikomas Bendrųjų sąlygų 8.1 punktas;

6.1.1.2.  reikalauti, kad Paslaugų gavėjo vardu atsiimantis daiktus asmuo pateiktų įgaliojimą, patvirtinantį asmens teisę atsiimti daiktus;

6.1.1.3.  nepriimti daiktų saugojimui, jeigu šie nėra tinkamai supakuoti/pateikti Paslaugų teikėjui, jeigu pateikiami kiti daiktai, nei nurodoma Sutartyje;

6.1.2.  Paslaugų gavėjui užsakius Perkraustymo paslaugas, jeigu Sutartis nenustato kitaip:

6.1.2.1.  dalį ar visas Perkraustymo paslaugas pavesti atlikti trečiajam asmeniui. Sutarčių, sudarytų su Vartotojais, atveju taikomas Bendrųjų sąlygų 8.1 punktas;

6.1.2.2.  atsisakyti teikti Perkraustymo paslaugas, jeigu daiktai yra netinkamai supakuoti, neparuošti saugiam jų transportavimui;

6.1.2.3.  atsisakyti teikti Perkraustymo paslaugas, jeigu neįmanoma arba pavojinga ir sudėtinga privažiuoti prie daiktų paėmimo/perkėlimo objekto;

6.1.3.  Paslaugų gavėjui užsakius Krovinių vežimo paslaugas, jeigu Sutartis nenustato kitaip:

6.1.3.1.  dalį ar visas Krovinių vežimo paslaugas pavesti atlikti trečiajam asmeniui. Sutarčių, sudarytų su Vartotojais, atveju taikomas Bendrųjų sąlygų 8.1 punktas ;

6.1.3.2.  atsisakyti teikti Krovinių vežimo paslaugas, jei atvykęs į krovinio pasikrovimo vietą mato, kad jo pervežti su Paslaugų gavėjo užsakytos transporto priemonės tipu nepavyks. Paslaugų gavėjas neturi teisės reikalauti naudoti Paslaugų teikėjo transporto priemones tokiu būdu, kuris galėtų sukelti jų sugadinimo grėsmę, arba tais tikslais, kurie nenumatyti šiose Bendrosiose sąlygose ir/ar Sutartyje;

6.1.3.3.  atsisakyti vykdyti Sutartį ir/ar Užsakymą, jeigu: a) krovinys netinkamai supakuotas transportavimui; b) Užsakymas pateiktas nedarbo dienomis ir valandomis; c) Paslaugų gavėjas yra skolingas už anksčiau suteiktas Paslaugas; d) Paslaugų gavėjas kitokiu būdu netinkamai vykdo Sutartį;

6.1.3.4.  nepriimti krovinio transportavimui, jeigu jis nėra tinkamai supakuotas arba pakuotė nėra tinkamai pažymėta. Tokiu atveju Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti 10 % Užsakymo vertės, bet ne mažiau kaip 20 EUR Paslaugų teikėjo minimalių nuostolių padengimui;

6.1.3.5.  nepriimti krovinio transportavimui, jeigu jis neatitinka Sutartyje ir/ar Užsakyme pateiktos informacijos arba nėra galimybių patikrinti važtaraštyje nurodytų duomenų, ar kroviniui vežti nustatytų reikalavimų, taip pat, kai krovinys priėmimo metu yra pažeistas ir Paslaugų gavėjas atsisako pasirašyti krovinio pažeidimų aktą. Tokiu atveju Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti 10 % Užsakymo vertės, bet ne mažiau kaip 20 EUR Paslaugų teikėjo minimalių nuostolių padengimui;

6.1.3.6.  perkrauti krovinį į kitą transporto priemonę;

6.1.3.7.  sulaikyti pagal Sutartį ir/ar Užsakymą perduotus krovinius, jei Paslaugų teikėjui kyla pagrįstų įtarimų, jog Paslaugų gavėjas nesumokės Paslaugų teikėjui už suteiktas Krovinių vežimo paslaugas;

6.1.3.8.  prieš tai informavęs Paslaugų gavėją telefonu bei raštu ir gavęs Paslaugų gavėjo leidimą arba per protingą terminą nesulaukęs Paslaugų gavėjo atsakymo, krovinį iškrauti savo ar trečiųjų asmenų sandėliuose, jeigu pristačius krovinį gavėjas nesutinka priimti krovinio arba jo nepriima. Sandėliavimo ir kitas susijusias išlaidas turėsi atlyginti Paslaugų gavėjas.

 1. VARTOTOJO TEISĖ ATSISAKYTI NUOTOLINĖS SUTARTIES

7.1.      Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu 7.5 punkte nurodytų išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti Sutarties, jei ji sudaryta nuotoliniu būdu.

7.2.      Bendrųjų sąlygų 7.1 punkte nurodytas Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų nuo Sutarties sudarymo dienos.

7.3.      Vartotojas norėdamas pasinaudoti  šiame Bendrųjų sąlygų skyriuje nurodyta teise atsisakyti Sutarties, turi informuoti Paslaugų teikėją pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti Sutarties. Vartotojas šiuo atveju gali pasinaudoti Pavyzdine sutarties atsisakymo forma, skelbiama internete, bet ši forma nėra privaloma.

7.4.      Sutarties atsisakymo atveju, Vartotojui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią Paslaugų teikėjas gavo Vartotojo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, Paslaugų teikėjas grąžina visas Vartotojo sumokėtas sumas, jeigu tokios buvo sumokėtos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Vartotojas nebuvo išreiškęs Bendrųjų sąlygų 7.5 punkte numatyto sutikimo.

7.5.      Vartotojas pasirašydamas Sutartį išreiškia aiškų savo prašymą ir sutikimą, kad Paslaugos būtų  pradėtos teikti nepasibaigus Sutarties 7.1 punkte numatytam nuotolinės Sutarties atsisakymo terminui, jeigu Sutartyje nurodytas Paslaugų suteikimo terminas yra trumpesnis nei 14 dienų po Sutarties sudarymo. Vartotojas aiškiai supranta visas iš šio sutikimo ir prašymo kylančias ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei  Bendrosiose paslaugų teikimo sąlygose ir Sutartyje numatytas teisines pasekmes. Vartotojui šiuo atveju atsisakius tokios Sutarties, jis privalo atlyginti Paslaugų teikėjui proporcingai už Paslaugas, suteiktas iki to momento, kai Vartotojas pateikė Paslaugų teikėjui pranešimą apie Sutarties atsisakymą. Suma, kurią Vartotojas turi sumokėti Paslaugų teikėjui, apskaičiuojama proporcingai pagal suteiktų Paslaugų vertę vadovaujantis Bendrosiose sąlygose ir Sutartyje ir/ar Užsakyme nustatyta Paslaugų kaina.

 1. KITOS PASLAUGŲ TEIKIMO NUOSTATOS, KAI PASLAUGOS TEIKIAMOS VARTOTOJUI

8.1.      Paslaugų teikėjas turi teisę Paslaugas, užsakytas Vartotojo, pavesti atlikti trečiajam asmeniui tik tuo atveju, jeigu toks teisių ir pareigu perleidimas Vartotojui nesukelia jokių neigiamų pasekmių ir nesumažina jam teikiamų garantijų.

8.2.      Tuo atveju, kai Sutarties 10.4-10.6 punktuose numatytais atvejais Paslaugų teikėjas keičia Paslaugų įkainius, Vartotojas turi teisę nutraukti Sutartį Bendrųjų sąlygų 8.5 punkte numatyta tvarka, nepatirdamas kitų neigiamų pasekmių.

8.3.      Sutarties 12.1 punkte numatytas Sutarties automatinis pratęsimas Sutarčių, sudarytų su Vartotojais, atžvilgiu nėra taikomas.

8.4.      Paslaugų teikėjas Vartotojų atžvilgiu be objektyvios priežasties neturi teisės vienašališkai pakeisti Bendrųjų sąlygų, t. y. Sutarčiai sudarytai su konkrečiu Vartotoju taikytina ta Bendrųjų sąlygų redakcija, kuri galiojo tuo metu, kai Šalys pasirašė Sutartį.

8.5.      Vartotojas turi teisę nutraukti Sutartį bet kuriuo momentu, įsipareigodamas sumokėti Paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms Paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Vartotojo momento arba įsipareigodamas sumokėti Paslaugų teikėjui 14.6 p. nurodytas pagrįstas protingas Paslaugų teikėjo išlaidas.

8.6.      Paslaugų teikėjas turi teisę iš Sutarties, sudarytos su Vartotoju, kylančias visas ar dalį teisių ir pareigų perleisti bet kokiam asmeniui tik tokiu atveju, jeigu toks teisių ir pareigu perleidimas Vartotojui nesukels jokių neigiamų pasekmių ir nesumažins jam teikiamų garantijų.

8.7.      Vartotojas, turėdamas pretenzijų Paslaugų teikėjui, turi jas išdėstyti raštu ir pateikti Paslaugų teikėjui. Tuo atveju, jei Vartotojas negautų atsakymo per 14 dienų, arba jei Vartotojo pretenzija būtų netenkinama, Vartotojas turi teisę ginčą spręsti kreipdamasis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius, ar pateikti savo prašymą per Elektroninio ginčų sprendimo platformą: http://ec.europa.eu/odr/.

 1. KITOS KROVINIŲ VEŽIMO PASLAUGŲ TEIKIMO NUOSTATOS

9.1.      Paslaugų gavėjas pateikia Užsakymą Paslaugų teikėjo savitarnos sistemoje iki 14 val., kitu atveju – sekančią darbo dieną.

9.2.      Krovinių vežimo paslaugų Užsakymas yra laikomas priimtu ir vykdytinu, kai Paslaugų teikėjas Paslaugų gavėjui patvirtina, jog Užsakymas yra priimtas.

9.3.      Visi Paslaugų gavėjo krovinių pervežimai gali būti deklaruojami per Paslaugų teikėjo savitarnos puslapį VMI i.VAZ sistemoje.

9.4.      Yra laikoma, jog visi asmenys veikiantys Paslaugų gavėjo vardu yra įgalioti jo ir tinkami perduoti krovinį.

9.5.      Krovinio pervežimui gali būti išrašomas važtaraštis. Kai vežimai yra daliniai, atskiriems daliniams kroviniams gali būti išrašomi atskiri važtaraščiai.

9.6.      Krovinys laikomas perduotu Paslaugų teikėjui, kai Paslaugų gavėjas pasirašo Paslaugų teikėjo pateiktoje programėlėje mobiliajame telefone.

9.7.      Pastabos apie krovinio pažeidimus ar trūkumus Paslaugų teikėjo yra įrašomos važtaraštyje, krovinio pažeidimų/neatitikimų akte arba apie tai pranešama Paslaugų gavėjui telefonu bei rašytine forma (įskaitant elektroninį paštą).

9.8.      Į standartinę Krovinių vežimo paslaugą įeina krovinio paėmimas iš Paslaugų gavėjo nurodytos pakrovimo vietos (prie sandėlio durų, ant rampos, prie transporto priemonės) bei krovinio pakrovimas į transporto priemonę, jei nėra reikalinga papildoma krovimo technika. Krovinio ieškojimas/nešiojimas/surinkimas patalpose į standartinę Krovinių vežimo paslaugą neįeina.

9.9.      Krovinio pakrovimo metu Paslaugų teikėjo vairuotojui turi būti sudaryta galimybė apžiūrėti krovinį ir įsitikinti, kad nėra pakuočių pažeidimų/trūkumo. Jei nustatomi pažeidimai/trūkumas, Paslaugų gavėjas ir Paslaugų teikėjo vairuotojas privalo sudaryti krovinio pažeidimų/trūkumų aktą ir įrašyti pažeidimus/trūkumą krovinio dokumentuose, arba Paslaugų gavėjas turi pateikti kitus krovinio sugadinimą liudijančius dokumentus. Jei Paslaugų gavėjas atsisako sudarinėti (pasirašinėti) aktą arba pateikti savo dokumentus, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę atsisakyti priimti krovinį. Tokiu atveju Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti sumą, nurodytą Bendrųjų sąlygų 6.1.3.5 punkte, nebent Sutartyje ir/ar Užsakyme nurodyta kitaip.

9.10.    Jeigu Paslaugų gavėjas perduoda vežti pažeistas krovinių pakuotes arba jos yra netinkamai supakuotos, tai yra pažymima krovinį lydinčiame akte ir Paslaugų gavėjas vis tiek perduoda krovinį Paslaugų teikėjui, Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už tokio krovinio sugadinimą/sužalojimą ar dingimą jo transportavimo metu, nebent Paslaugų gavėjas įrodo, kad toks sugadinimas įvyko dėl Paslaugų teikėjo kaltės.

9.11.    Krovinių pakrovimo rankomis darbai atliekami už papildomai sutartą mokestį.

9.12.    Tuo atveju, kai Paslaugų teikėjas tik pateikia transporto priemonę, o Paslaugų gavėjas pats pakrauna krovinį, toks pakrovimas negali trukti ilgiau nei 20 min., kitu atveju Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui už prastovos laiką 20 EUR/val. Paslaugų gavėjas yra atsakingas dėl tinkamo krovinio pakrovimo ir prisiima visas dėl to kylančias pasekmes.

9.13.    Yra laikoma, jog visi asmenys, veikdami Sutartyje ir/ar Užsakyme nurodytu gavėjo adresu ir priimdami krovinį, yra įgalioti ir tinkami priimti krovinį.

9.14.    Krovinio netinkamumą naudoti turi įrodyti Paslaugų gavėjas.

 1. ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGAS

10.1.    Paslaugų kaina yra nurodoma Sutartyje ir/ar Užsakyme arba jų prieduose, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.2.    Dėl Sutartyje ir/ar Užsakyme arba jų prieduose nenustatytų paslaugų įkainių Šalys tariasi atskiru rašytiniu susitarimu. Už papildomai Paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas Paslaugų gavėjas moka papildomai.

10.3.    Į Paslaugų kainą yra įtraukti visi bet kurio pobūdžio pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus mokėtini mokesčiai ir bet kokios išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu, jeigu Sutartis nenustato kitaip.

10.4.    Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai dėl bet kokių priežasčių keisti Paslaugų įkainius įspėdamas Paslaugų gavėją apie tai raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Sutartis nenustato kitaip. Sutarčių, sudarytų su Vartotojais, atveju taikomas Bendrųjų sąlygų 8.2 punktas

10.5.    Paslaugų teikėjas turi teisę dėl ypatingų aplinkybių, nekontroliuojamų ir nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo valios, tačiau darančių esminę įtaką galutinei Paslaugų kainai, tokių kaip, įskaitant, bet neapsiribojant, minimalaus darbo užmokesčio didinimas, kuro kainų augimas, kitų su Paslaugų teikėjo veikla susijusių mokesčių didinimas ar papildomų mokesčių įvedimas, vienašališkai keisti Paslaugų įkainius įspėdamas Paslaugų gavėją apie tai raštu prieš 3 (tris) kalendorines dienas, jeigu Sutartis nenustato kitaip. Sutarčių, sudarytų su Vartotojais, atveju taikomas Bendrųjų sąlygų 8.2 punktas.

10.6.    Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Statistikos departamento interneto svetainėje skelbiamą suderintą vartotojų kainų indeksą (toliau – SVKI), peržiūrėti ir pakeisti (padidinti) Paslaugų įkainius. Paslaugų įkainiai šiuo pagrindu gali būti keičiami kiekvieną kalendorinių metų ketvirtį. Kaina didinama proporcingai SKVI padidėjimui. Jei per šiame punkte nurodytą terminą SKVI sumažėja, ši aplinkybė neturi įtakos Paslaugų įkainiams. Apie Paslaugų įkainių pakeitimą šiuo pagrindu Paslaugų teikėjas gali, bet neprivalo pranešti Paslaugų gavėjui (Paslaugų teikėjas turi teisę nurodytais terminais automatiškai pakelti Paslaugų įkainius ir pateikti Paslaugų gavėjui sąskaitą faktūrą su nurodytais atnaujintais Paslaugų įkainiais). Sutarčių, sudarytų su Vartotojais, atveju taikomas Bendrųjų sąlygų 8.2 punktas.

10.7.    Bet kokie atsiskaitymai ar mokėjimai pagal Sutartį tarp Šalių atliekami Sutartyje numatytais terminais bankiniais pavedimais į Sutartyje nurodytas Šalių sąskaitas banke. Pavedimo paskirtyje Paslaugų gavėjas privalo nurodyti sąskaitos faktūros numerį. Paslaugų teikėjas turi teisę Paslaugų gavėjui išrašyti ir pateikti išankstinę arba avansinę sąskaitą faktūrą už Paslaugas, jeigu Sutartis nenustato kitaip.

10.8.    Mokėjimai atliekami eurais, o tuo atveju, jei taikomas konvertavimo mokestis, Paslaugų gavėjas sumoka visą Paslaugų kainą ir padengia visas papildomas konvertavimo išlaidas, jeigu Sutartis nenustato kitaip.

10.9.    Sąskaitas už Paslaugas Paslaugų teikėjas pateikia Paslaugų teikėjo el. paštu nurodytu Sutartyje. Paslaugų gavėjas atsiunčia raštišką patvirtinimą Paslaugų teikėjui, kad sąskaitą gavo. Neatsiuntus patvirtinimo bus laikoma, kad sąskaita buvo gauta, jeigu buvo siunčiama nurodytu elektroninio pašto adresu. Pasikeitus elektroninio pašto adresui Paslaugų gavėjas įsipareigoja nedelsiant t. y. kitą darbo dieną informuoti Paslaugų teikėją raštu apie šį pasikeitimą.

10.10. Krovinių vežimo paslaugų atveju, Paslaugų gavėjo pageidavimu, Paslaugų teikėjas pateikia krovinį lydinčius dokumentus Paslaugų gavėjo nurodytu adresu, už šių dokumentų siuntą Paslaugų gavėjas turės papildomai atlyginti Paslaugų teikėjui už siuntos siuntimo išlaidas, kurios visais atvejais nebus mažesnės nei 10 EUR. Lydinčių dokumentų siunta pristatoma vieną kartą per savaitę.

10.11. Už kiekvieną uždelstą apmokėjimo dieną Paslaugų gavėjas Paslaugų teikėjui įsipareigoja sumokėti 0,2 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos.

10.12. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šiose Bendrosiose sąlygose ir / ar Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

 1. KONFIDENCIALUMAS

11.1.    Šalys įsipareigoja neplatinti ir neatskleisti Konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims  be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo ir  taip pat jos nenaudoti tikslams, nesusijusiems su pareigų pagal Sutartį vykdymu. Už šio įsipareigojimo pažeidimą jį pažeidusi Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus tiesioginius nuostolius.

11.2.    Kilus abejonių, ar tam tikra informacija yra konfidenciali, Šalis privalo traktuoti ją kaip konfidencialią, tol, kol kita Šalis raštu patvirtins, jog tokia informacija nėra konfidenciali.

11.3.    Bendrosiose sąlygose numatytų konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimu nelaikomas tokios informacijos atskleidimas valstybės institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai, Šalių advokatams, auditoriams, konsultantams ar kitiems darbuotojams, kiek tai susiję su tinkamu Sutarties ar atskirų jos sąlygų įvykdymu. Šalys užtikrina, kad visi Paslaugų teikimui pagal Sutartį paskirti asmenys laikysis konfidencialumo pareigos bei įsipareigoja atlyginti visus dėl tokių asmenų atskleistos Konfidencialios informacijos atsiradusius tiesioginius nuostolius.

11.4.    Konfidencialumo įsipareigojimas galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir neterminuotai pasibaigus Sutarties galiojimui, jeigu Sutartis nenustato kitaip.

 1. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1.    Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki joje nustatyto termino pabaigos, jeigu Sutartis nenustato kitaip. Tuo atveju, jeigu Sutartis nėra vienkartinio įvykdymo ir nė viena iš Šalių ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Sutartyje nurodyto termino pabaigos raštu nepraneša kitai Šaliai apie norą nepratęsti Sutarties galiojimo, Sutartis laikoma automatiškai pratęsta papildomam 5 (penkių) metų laikotarpiui. Sutarties pratęsimų skaičius neribojamas. Sutarčių, sudarytų su Vartotojais, atveju taikomas Bendrųjų sąlygų 8.3 punktas.

12.2.    Sutarties priedai ir pakeitimai yra sudedamoji Sutarties dalis ir galioja tik tuomet, kai surašomi raštu ir yra abiejų Šalių pasirašyti.

12.3.    Šalys gali bet kada nutraukti Sutartį abipusiu rašytiniu susitarimu.

12.4.    Bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėjusi kitą Šalį raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip. Sutarčių, sudarytų su Vartotojais, atveju taikomas Bendrųjų sąlygų 8.5 punktas.

12.5.    Bet kuri iš Šalių turi teisę nedelsdama vienašališkai, nesikreipdama į teismą nutraukti Sutartį, apie tai raštu informuodama kitą Šalį, jeigu:

12.5.1. kita Šalis padaro esminį Sutarties pažeidimą ir nepašalina šio pažeidimo per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai jai apie tai buvo pranešta raštu; arba

12.5.2. kita Šalis tampa nemoki, bankrutuoja, nutraukiama ar laikinai sustabdoma jos veikla.

12.6.    Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai neteisminiu būdu įspėjęs Paslaugų gavėją raštu prieš 7 (septynias) kalendorines dienas, jeigu šis ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja sumokėti už jam suteiktas Paslaugas. Sandėliavimo paslaugų teikimo atveju, Paslaugų gavėjas taip pat įsipareigoja sumokėti ne tik priskaičiuotus delspinigius, bet ir už papildomą daiktų saugojimo terminą (jeigu buvo papildomai saugoma) – iki tol, kol Paslaugų gavėjas faktiškai atsiima daiktus iš sandėlio arba kol prekės yra realizuojamos. Paslaugų teikėjas turi teisę sulaikyti daiktus sandėlyje, jeigu Paslaugų gavėjas nesumoka už Paslaugas nepriklausomai nuo skolos dydžio ar vėlavimo trukmės.

12.7.    Tuo atveju, jeigu Paslaugų teikėjas nutraukia Sutartį, pagal kurią buvo teikiamos Sandėliavimo paslaugos, remiantis Bendrųjų sąlygų 12.6 punktu, Paslaugų gavėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo rašytinio informavimo dėl Sutarties nutraukimo, privalo pasiimti daiktus iš sandėlio, jeigu per tą laiką pilnai atsiskaito pagal šią Sutartį ir sumoka Paslaugų teikėjui daiktų saugojimo ir antstolio kvietimo išlaidas. Jeigu per nustatytą terminą Paslaugų gavėjas nesumoka už daiktų saugojimą ir daiktų nepasiima, Paslaugų teikėjas įgyja teisę daiktus realizuoti, o gautas už juos sumas įskaityti neįvykdytų Paslaugų teikėjo prievolių Paslaugų teikėjui padengimui. Tuo atveju, jeigu daiktų neįmanoma realizuoti – Paslaugų teikėjas turi teisę daiktus likviduoti/sunaikinti. Paslaugų gavėjas šiuo patvirtina visišką nuosavybės teisę į sandėliuojamus daiktus.

 1. BENDROSIOS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖS NUOSTATOS

13.1.    Šalys už šiose Bendrosiose sąlygose ir/ar Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą atsako Bendrųjų sąlygų ir/ar Sutarties ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13.2.    Šalis, dėl kurios kaltų veiksmų/ neveikimo kita Šalis patiria nuostolių, privalo atlyginti kitai Šaliai visus jos patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu atskiruose Bendrųjų sąlygų ir/ar Sutarties punktuose nenustatyta kitaip.

13.3.    Paslaugų teikėjas neatsako už atvejus, kai Paslaugų gavėjui padaryta žala, jeigu tai įvyko ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės.

13.4.    Paslaugų teikėjas atleidžiamas nuo įsipareigojimų vykdymo, jeigu Paslaugų gavėjas nevykdo pagal Bendrąsias sąlygas ir/ar Sutartį prisiimtų įsipareigojimų.

13.5.    Nutraukus Sutartį arba pasibaigus jos galiojimo terminui, finansiniai įsipareigojimai lieka galioti iki visiško atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas.

 1. ATSAKOMYBĖ PASLAUGŲ GAVĖJUI UŽSAKIUS PERKRAUSTYMO PASLAUGAS

14.1.    Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti Paslaugų gavėjui jo patirtus tiesioginius nuostolius, kurie atsirado dėl daiktų sugadinimo, praradimo ar kitokio jų būklės pabloginimo įvykusio Paslaugų teikimo metu, jei tai įvyko dėl Paslaugų teikėjo kaltės. Paslaugų teikėjas atlygina tik daiktų sugadinimo/praradimo tiesioginius nuostolius, kurių dydis negali būti didesnis nei sugadintų/prarastų daiktų vertė.

14.2.    Jeigu Paslaugų teikėjas pakuoja daiktus, šis įsipareigoja vaizdo fiksavimo priemonėmis fiksuoti tik akivaizdžius pakuojamų daiktų defektus, trūkumus, kiekio ar kokybės neatitikimus. Už neakivaizdžius daiktų trūkumus Paslaugų teikėjas neatsako išskyrus atvejus, kai Paslaugų gavėjas įrodo, kad tokie trūkumai atsirado dėl Paslaugų teikėjo veiksmų.

14.3.    Jeigu Paslaugų gavėjas pakuoja daiktus pats, įsipareigoja supakuoti daiktus pagal Perkraustymo paslaugų taisykles, kurios pateikiamos tinklapyje www.parnasas.lt, ir Paslaugų teikėjas neatsako už tokių perkraustytų daiktų trūkumus, defektus, išskyrus atvejus, kai Paslaugų gavėjas įrodo, kad daiktų trūkumai, defektai atsirado dėl Paslaugų teikėjo kaltės.

14.4.    Paslaugų gavėjas įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas nuo daiktų pristatymo apžiūrėti pristatytus daiktus ir raštu pateikti pretenzijas Paslaugų teikėjui dėl daiktų sugadinimo/praradimo, kitu atveju laikoma, kad daiktai buvo paimti tokie, kokie buvo pristatyti.

14.5.    Paslaugų gavėjas įsipareigoja per 2 valandas po daiktų išvežimo iš daiktų paėmimo vietos ir per 2 valandas po daiktų atvežimo į pristatymo vietą apžiūrėti patalpas ir raštu pateikti pretenzijas bei jas patvirtinančius įrodymus Paslaugų teikėjui dėl Paslaugų teikėjo personalo padaryto patalpų apgadinimo, kitu atveju laikoma, kad patalpos ir/ar jose esantys daiktai nebuvo apgadinti.

14.6.    Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti 30 % nuo bendros Užsakymo kainos plius PVM dydžio sumą, bet ne mažiau nei 100 EUR, kuri laikytina neįrodinėtinomis protingomis išlaidomis, kurias Paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento, jei Paslaugų gavėjas mažiau nei prieš 48 val. atsisako Paslaugų teikėjo patvirtinto Užsakymo.

14.7.    Jeigu Paslaugų gavėjas nepriima pristatytų daiktų iš Paslaugų teikėjo, Paslaugų teikėjas turi teisę juos sandėliuoti. Paslaugų gavėjas įsipareigoja atlyginti visas Paslaugų teikėjo patirtas išlaidas dėl to, kad Paslaugų gavėjas nepriėmė savo daiktų. Jeigu Paslaugų gavėjas nereaguoja į Paslaugų teikėjo rašytinius pranešimus ar su juo neįmanoma susisiekti, dėl daiktų atsiėmimo, Paslaugų teikėjas turi teisę realizuoti/utilizuoti Paslaugų teikėjo sandėliuojamus Paslaugų gavėjo daiktus ir iš gautų sumų padengti savo patirtas išlaidas. Paslaugų teikėjas sandėliuoja Paslaugų gavėjo daiktus ne daugiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas.

 1. ATSAKOMYBĖ PASLAUGŲ GAVĖJUI UŽSAKIUS KROVINIŲ VEŽIMO PASLAUGAS

15.1.    Paslaugų teikėjas atsako už vežamą krovinį ir įsipareigoja atlyginti Paslaugų gavėjui patirtus tiesioginius nuostolius, kurie gali kilti dėl krovinio sunaikinimo, pažeidimo, praradimo ar kitokio jo būklės pabloginimo dėl Paslaugų teikėjo kaltės. Paslaugų gavėjas pilnai atsako už krovinį iki tol, kol jis perduodamas Paslaugų teikėjui arba kitomis Sutartyje nurodytomis aplinkybėmis. Patirti netiesioginiai nuostoliai, įskaitant pajamų arba pelno praradimą, bei neturtinę žalą, įskaitant dalykinės reputacijos pablogėjimą, neatlyginami.

15.2.    Už žalą dėl sugadintų ar prarastų krovinių bus taikoma CMR konvencija. Maksimali kompensacija Paslaugų gavėjui visais atvejais negali viršyti 8,33 SDR už kiekvieną krovinio kilogramą.

15.3.    Jeigu Paslaugų teikėjo krovinio vertė viršija 600 EUR, Paslaugų gavėjas, prieš pasirašydamas Sutartį, įsipareigoja pažymėti atitinkamą varnelę Paslaugų teikėjo savitarnos sistemoje dėl papildomo draudimo. Kitu atveju, Užsakymo nebus galima pateikti. Paslaugų gavėjas yra atsakingas už krovinio vertę bei jos tinkamą įvertinimą ir nurodymą. Paslaugų teikėjas neatsako:

15.3.1. už krovinio pakuočių trūkumą, atsiradusį paimant krovinį iš Paslaugų teikėjo, jei krovinys dėl didelio kiekio pakuočių siekiant greito ir saugaus perdavimo Paslaugų teikėjui buvo perduotos ne po vieną, o sudėta ant palečių. Paslaugų gavėjas supranta, kad Paslaugų teikėjo atstovas priimdamas didelį kiekį pakuočių, sudėtų ant palečių, neturi fizinių galimybių sutikrinti pakuočių kiekio, todėl Paslaugų teikėjo atstovo parašas ant krovinį lydinčio dokumento negali būti laikomas įrodymu teisme, kad Paslaugų teikėjas priėmėme visas Užsakyme nurodytas pakuotes;

15.3.2. už valstybinės institucijos konfiskuotą krovinį;

15.3.3. už pristatant krovinį atsiradusias nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, dėl kurių dingo krovinys, krovinyje trūksta daiktų ar jie sugadinti, negalima nustatyti, kas atsitiko kroviniui;

15.3.4. jeigu krovinio gavėjas priėmė krovinį ir pasirašė, kad jį gavo. Nuo krovinio priėmimo momento visa krovinyje esančių daiktų (prekių) atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina krovinio gavėjui;

15.3.5. jeigu krovinį priėmė netinkamas gavėjas, netinkamas gavėjo atstovas, kai Paslaugų teikėjas pristato krovinį į Sutartyje ir/ar Užsakyme nurodytą pristatymo vietą;

15.3.6. jeigu patiriamas bet koks nuostolis arba žala, krovinys arba jo dalis prarandama ar sugadinama, krovinys pristatomas pavėluotai arba nepristatomas dėl nuo Paslaugų teikėjo valios nepriklausančios aplinkybių.

15.4.    Jei už visiškai sugadintą krovinį Paslaugų teikėjas sumoka Paslaugų gavėjui kompensaciją, Paslaugų gavėjas tą krovinį perduoda Paslaugų teikėjo nuosavybėn.

15.5.    Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už tinkamą sutartinių santykių tarp Paslaugų gavėjo ir trečiųjų asmenų vykdymą bei dėl to neprisiima jokios atsakomybės. Visais atvejais Paslaugų teikėjas turi kompensuoti tik tiesioginius Paslaugų gavėjo nuostolius, kurie buvo patirti dėl Paslaugų teikėjo kaltės.

 1. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

16.1.    Šalys neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

16.2.    Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo dienos raštu informuoti apie tai kitą Šalį.

16.3.    Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

16.4.    Pagrindas atleisti nuo atsakomybės Šalį, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku nepateikia pranešimo ar, nesant galimybės pateikti pranešimo, kitaip neinformuoja apie negalėjimą įvykdyti sutartinių įsipareigojimų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

16.5.    Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jeigu pasibaigus šiam 5 (penkių) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Sutarties Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

 1. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

17.1.    Šioms Bendrosioms sąlygoms ir Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

17.2.    Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šių Bendrųjų sąlygų ir/ar Sutarties ar susiję su jomis, sprendžiami derybų tarp Šalių būdu. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų derybų būdu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirmosios pretenzijos išsiuntimo datos, jie sprendžiami teisme pagal Paslaugų teikėjo buveinės vietą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai Paslaugų gavėjas yra Vartotojas, šiame punkte nustatytas išimtinis teritorinis teismingumas nėra taikomas ir ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. SUSIRAŠINĖJIMAS

18.1.    Visi Šalių pranešimai viena kitai teikiami Sutartyje ir/ar Užsakyme nurodytais šalių adresais.

18.2.    Pranešimai ir kitas susirašinėjimas laikomi tinkamai išsiųsti/įteikti:

18.2.1. tą pačią dieną, kai jie įteikiami asmeniškai, pasirašytinai;

18.2.2. įteikimo Šaliai dieną, kai siunčiami registruota pašto siunta;

18.2.3. kitą darbo dieną po elektroninio laiško išsiuntimo arba elektroninio laiško gavimo dieną, jeigu Šalis patvirtina el. laiško gavimą tą pačią dieną.

18.3.    Šalys susirašinėja lietuvių kalba ar kita sutarta kalba. Esant neatitikimams tarp teksto lietuvių kalba ir teksto, surašyto kita/kitomis kalbomis, Sutarties šalys vadovaujasi tekstu lietuvių kalba, nebent aiškiai susitariama kitaip.

18.4.    Šalys turi nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris)kalendorines dienas, raštu informuoti kitą Šalį apie jų nurodytų adresų ar elektroninių paštų pasikeitimus. Jeigu kuri nors Šalis nevykdo šiame punkte nurodyto įsipareigojimo, kitos Šalies jai paskutiniu žinomu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija yra laikoma tinkamai įteikta.

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

19.1.    Susipažinti su Paslaugų teikėjo vykdoma asmens duomenų tvarkymo politika galima https://www.parnasas.lt/privatumo-politika.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20.1.    Paslaugų teikėjas turi teisę iš Sutarties kylančias visas ar dalį teisių ir pareigų perleisti bet kokiam asmeniui be Paslaugų gavėjo sutikimo. Sutarčių, sudarytų su Vartotojais, atveju taikomas Bendrųjų sąlygų 8.6 punktas.

20.2.    Paslaugų gavėjas gali perleisti iš Sutarties kylančias savo teises ir pareigas bet kokiam asmeniui tik gavęs iš Paslaugų teikėjo išankstinį raštišką sutikimą.

20.3.    Paslaugų teikėjas turi teisę viešinti faktą, kad Paslaugų gavėjas yra Paslaugų teikėjo klientas, bei nurodyti Paslaugų gavėjo pavadinimą ir/arba žymenį ir/arba prekės ženklą savo tinklapyje ar kituose rinkodaros šaltiniuose, nebent Sutartyje nurodyta kitaip.

20.4.    Nė vienos iš Šalių delsimas, neveikimas ar nesugebėjimas pasinaudoti kuria nors iš savo teisių ar teisių gynimo priemonių, numatytų šiose Bendrosiose sąlygose ir/ar Sutartyje, nelaikomas jų atsisakymu ar sutikimu su įvykiu, dėl kurio atsirado tokia teisė ar teisių gynimo priemonė.

20.5.    Jokia Bendrųjų sąlygų ir/ar Sutarties nuostata nesiekiama ir nelaikoma, kad ja sukuriama bet kokia Šalių partnerystė ar bendra įmonė.

20.6.    Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu iš dalies pakeisti šias Bendrąsias sąlygas. Paslaugų gavėjas įsipareigoja sekti visus Bendrųjų sąlygų pakeitimus, apie kuriuos bus skelbiama tinklapyje www.parnasas.lt. Tuo atveju, jeigu Paslaugų gavėjas nesutinka su Bendrųjų sąlygų pakeitimais, jis privalo apie tai raštu informuoti Paslaugų teikėją per 30 (trisdešimt) dienų nuo atitinkamų pakeitimų paskelbimo. Nuostatos, susijusios su Bendrųjų sąlygų pakeitimu, Vartotojų atžvilgiu, įtvirtintos Bendrųjų sąlygų 8.4 punkte.

20.7.    Jei yra neatitikimų tarp šiose Bendrosiose sąlygose nurodytų sąlygų ir Sutartyje nurodytų sąlygų, pirmenybė teikiama Sutartyje numatytoms sąlygoms. Jei yra neatitikimų tarp Sutartyje nurodytų sąlygų ir Užsakyme nurodytų sąlygų, pirmenybė teikiama Sutartyje numatytoms sąlygoms.

20.8.    Jeigu kuri nors šių Bendrųjų sąlygų ir/ar Sutarties nuostata laikoma negaliojančia pagal taikomus Lietuvos Respublikos įstatymus, likusios Bendrųjų sąlygų ir/ar Sutarties nuostatos lieka toliau galioti, išskyrus atvejus, kai negaliojančios nuostatos iš esmės padaro neįmanomą likusių Bendrųjų sąlygų ir/ar Sutarties dalių įgyvendinimą. Jei kuri nors Bendrųjų sąlygų ir/ar Sutarties nuostata ar jos dalis būtų arba taptų negaliojančia arba nebesaistytų Šalių, Šalys geranoriškai derasi ir pataiso arba pakeičia ją kita formuluote, kuri kuo tiksliau atspindėtų Šalių ketinimus.

20.9.    Šalys, pasirašydamos Sutartį, patvirtina, jog Bendrųjų sąlygų ir Sutarties nuostatos bei teisinės pasekmės joms yra visiškai aiškios, jos Sutartį pasirašo laisva valia, suvokdamas Sutarties laikymosi svarbą Šalių ūkinės-komercinės veiklos vykdymui, konkurenciniam pranašumui bei suprasdamos savo atsakomybę už Sutarties pažeidimą.