Krovinių pervežimas, perkraustymo paslaugos | Parnasas

Darbo laikas:

I–V 8.00–17.00

Tel. numeris

+370 520 60 787

El. paštas

info@parnasas.lt

Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

 

Brangūs Klientai ir Partneriai, Uždaroji akcinė bendrovė „Parnasas“ siekia teikti Jums aukščiausios kokybės paslaugas. Šiam tikslui bendrovei reikia tvarkyti Jūsų asmens duomenis, remiantis Uždarosios akcinės bendrovės „Parnasas“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA, su kuria galite susipažinti čia. Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu. Ateityje mes galime šią politiką keisti, todėl skatiname periodiškai peržiūrėti šį dokumentą mūsų tinklapyje.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 • BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) –Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos 1995 m. spalio 24 d. direktyva 95/46/EB.
 • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę  tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių: vardą, pavardę, identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 • Duomenų valdytojas – BDAR prasme tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise; Politikos prasme – Uždaroji akcinė bendrovė „Parnasas“, juridinio asmens kodas 303402103 (toliau Bendrovė arba Duomenų valdytojas).
 • Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo pavedimu ir vardu tvarko Asmens duomenis.
 • Duomenų tvarkymas – bet kokia operacija arba operacijų rinkinys, automatiniais arba neautomatiniais būdais atliekami su Asmens duomenimis: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 • Duomenų subjektas – Duomenų valdytojo Darbuotojas, Klientas arba bet koks fizinis asmuo, kurio Asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.
 • Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję Asmens duomenys.
 • Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami Asmens duomenys. Duomenų gavėju nelaikomos valdžios institucijos, kurios pagal ES arba ES valstybių narių nacionalinę teisę turi teisę gauti Asmens duomenis, vykdydamos konkretų tyrimą.
 • Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.
 • Politika – ši Asmens duomenų tvarkymo politika.

 

KOKIA YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKOS PASKIRTIS?

 • Politikos paskirtis – reglamentuoti Asmens duomenų tvarkymo procedūras, Duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir technines bei organizacines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis pagal BDAR ir kitus teisės aktus, nustatančius Asmens duomenų apsaugą.

 

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKOME PREKIŲ TIEKIMO/PASLAUGŲ TEIKIMO TIKSLAIS?

 • Bendrovė tvarko tokius Klientų ir juridinių asmenų atveju jų atstovų Asmens duomenis tikslu palaikyti kontaktą su Klientais ir kokybiškai bei laiku tiekti prekes ar suteikti paslaugas: vardą; pavardę; gimimo datą; pareigas; telefono numerį; gyvenamosios vietos adresą; Kliento elektroninio pašto adresą; prekių pristatymo adresą; atsiskaitomosios sąskaitos numerį; kitą prekių/paslaugų teikimui reikalingą informaciją.
 • Asmens duomenis Bendrovė gauna tiesiogiai iš Duomenų subjektų.
 • Teisiniai Asmens duomenų tvarkymo pagrindai: sutarties sudarymas ir vykdymas, Bendrovei taikomos teisinės prievolės tinkamai užfiksuoti sudaromus sandorius vykdymas, Bendrovės teisėtas interesas teikti savo Klientams paslaugas.
 • Asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims, jeigu tai reikalinga sutarčių vykdymui.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TVARKA IR TERMINAI

 • Tvarkydama ir saugodama Duomenų subjekto Asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų Asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 • Bendrovė taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Duomenų subjekto Asmens duomenys.
 • Pasibaigus Duomenų saugojimo terminams, Duomenys visais atvejais visam laikui yra ištrinami, sunaikinant dokumentus, kuriuose tokie Duomenys saugomi.

 

SLAPUKAI

„Google Analytics“:

 • Duomenų valdytojo interneto svetainėje www.parnasas.lt naudojama „Google Analytics„, interneto analizės paslauga, kurią teikia „Google Inc.“, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV (toliau – „Google“). „Google Analytics“ naudoja tam tikrus „slapukus“, tekstinius failus, kurie saugomi kompiuteryje ir leidžia analizuoti naudojimąsi interneto svetaine. Slapuku surenkama informacija apie naudojimąsi šia interneto svetaine yra perduodama „Google“ serveriui Jungtinėse Valstijose ir ten išsaugoma. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad svetainėje www.parnasas.lt į „Google Analytics“ buvo įtrauktas kodas „gat._anonymizeIp();“, siekiant užtikrinti anoniminį IP adresų įrašymą, vadinamą „IP maskavimu“). Taikant „Google“ IP anonimizavimą interneto svetainėje www.parnasas.lt , internet svetainės lankytojų IP adresas sutrumpinamas ES ir EEB teritorijoje ir tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus išsiųstas į „Google“ serverį JAV ir ten sutrumpintas.
 • „Google“, naudodama šią informaciją, analizuos, kaip interneto svetainės lankytojai naudojasi svetaine, sudarys ataskaitas apie veiklą interneto svetainėje ir interneto svetainės operatoriui pateiks kitas su interneto svetainės naudojimu susijusias paslaugas. Interneto sveitainės lankytojų naršyklės „Google Analytics“ paslaugai perduodamas IP adresas nėra sujungiamas su kitais „Google“ duomenimis. Interneto svetainės lankytojai gali atsisakyti išsaugoti slapukus, atitinkamai pakeisdami naršyklės nustatymus, svetainės lankytojai taip pat gali neleisti, kad slapuko sugeneruoti ir įrašyti duomenys apie tai, kaip lankytojai naudoja interneto svetainę (įskaitant lankytojų IP adresą), būtų išsiųsti į „Google“, ir neleisti, kad „Google“ tvarkytų šiuos duomenis; šiems tikslams įgyvendinti lankytojai turi atsisiųsti ir įdiegti naršyklės įskiepį, pasiekiamą per nuorodą http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lt . Papildomos informacijos apie naudojimo sąlygas ir duomenų privatumo politiką galima rasti adresu http://www.google.com/analytics/terms/lt.html arba http://www.google.com/intl/lt/analytics/privacyoverview.html.

 

„Google Adwords“:

 • Interneto svetainėje www.parnasas.lt naudojama „Google AdWords„, „Google“ analitinė paslauga, taip pat konversijų stebėjimas kaip „Google AdWords“ dalis. Kaskart, kai svetainės lankytojas spusteli „Google“ pateiktą skelbimą, „Google AdWords“ įdeda konversijos stebėjimo slapuką į lankytojo kompiuterio standųjį diską (vadinamą „konversijos slapuku“). Šie slapukai nustoja galioti po 30 dienų ir nenaudojami asmens tapatybei nustatyti. Jei lankytojas apsilanko tam tikruose Duomenų valdytojo interneto svetainės puslapiuose, „Google“ gali stebėti, ar lankytojas buvo nukreiptas į tą puslapį dėl to, kad spustelėjo skelbimą.
 • Duomenys, gauti naudojant konversijų slapukus, naudojami statistinei atskaitomybei „AdWords“ klientams, kurie naudoja konversijų stebėjimą. Šie statistiniai duomenys nurodo bendrą skaičių naudotojų, kurie spustelėjo „Google“ pateiktą skelbimą, ir atidarė tinklalapį su konversijų stebėjimo žyma, tačiau negaunama jokia informacija, leidžianti asmeniškai identifikuoti naudotojus.
 •  Tinklapis www.parnasas.lt šalia konversijų stebėjimo naudoja tokias funkcijas: pakartotinę rinkodarą; auditoriją su bendrais interesais; naudotojų apibrėžtą auditoriją su bendrais interesais paslaugas įsigyti norinčią auditoriją; panašias auditorijas; demografinį ir geografinį taikymą.
 • Naudodamas „Google“ pakartotinės rinkodaros funkciją, Duomenų valdytojo tinklapis www.parnasas.lt gali pasiekti naudotojus, kurie anksčiau lankėsi svetainėje, rodydamas reklamą auditorijoms, kurias jau domino Duomenų valdytojo gaminiai ar paslaugos. „AdWords“ taip pat nustato, kokie yra bendri svetainės naudotojų interesai ir bendri ypatumai, atsižvelgiant į naudotojų elgesį „Google“ vaizdinės reklamos tinklo svetainėse per pastaruosius 30 dienų ir kontekstinės paieškos sistemos duomenis. Remdamasi šia informacija, „AdWords“ randa naujų galimų klientų, kurių interesai ir ypatybės yra panašūs į Duomenų valdytojo interneto svetainės naudotojų interesus ir ypatybes. Tikslinės auditorijos pakartotinė rinkodara vykdoma derinant kelis slapukus, pvz., „Google Analytics“ slapukus ir „Google DoubleClick“ slapukus.
 • Papildoma informacija apie naudojimo sąlygas ir privatumo politiką, susijusią su „Google AdWords“, pateikiama per šią nuorodą: http://www.google.lt/policies/technologies/ads/.

 

VAIZDO STEBĖJIMAS

 • Bendrovėje vykdomas vaizdo stebėjimas kameromis. Vaizdo stebėjimo tikslai yra bendros tvarkos, Darbuotojų ir Klientų apsaugos, Bendrovės ir Klientų turto apsaugos užtikrinimas.
 • Vaizdo stebėjimas vykdomas ne didesnėje Bendrovės patalpų dalyje nei būtina pasiekti tikslams, nurodytiems ankstesniame punkte.
 • Klientai ir kiti lankytojai informuojami apie vykdomą vaizdo stebėjimą informaciniais ženklais (ženklais, specialiomis lentelėmis ir pan.).
 • Vaizdo įrašai saugomi du mėnesius, po to automatiškai ištrinami.

 

JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 • Duomenų subjektas turi teisę:
 1. susipažinti su jo tvarkomais Asmens duomenimis pas Duomenų valdytoją;
 2. reikalauti ištaisyti jo Asmens duomenis;
 3. apriboti Asmens duomenų tvarkymą;
 4. prieštarauti dėl Asmens duomenų tvarkymo;
 5. prašyti ištrinti jo Asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 6. nesutikti su Asmens duomenų profiliavimu bei automatiniu sprendimų priėmimu.
 • Duomenų subjektas klausimais, susijusiais su savo asmens  duomenų tvarkymu, gali raštu kreiptis į Duomenų valdytoją el. paštu: info@parnasas.lt arba raštu adresu Metalo g. 2, Vilnius į Uždarąją akcinę bendrovę „Parnasas“.

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI, KURIŲ LAIKOSI DUOMENŲ VALDYTOJAS

 • Duomenų valdytojas užtikrina, kad jis atitinka šiuos su Asmens duomenų tvarkymu susijusius principus, įtvirtintus BDAR 5 straipsnyje:
 1. Asmens duomenys turi būti tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis Asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
 3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
 5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi; Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu Asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 7. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, jog jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

 

 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Politika gali būti keičiama Duomenų valdytojo iniciatyva, atsižvelgiant į Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.
 2. Duomenų valdytojas netvarko perteklinių Duomenų, gautų iš Duomenų subjekto, ir tokius Duomenis sunaikina.
 3. Politika gali būti nuolat pildoma ir atnaujinama, skelbiant aktualią redakciją šiame tinklapyje.