Krovinių pervežimas, perkraustymo paslaugos | Parnasas

Рабочее время

I–V 8.00–17.00

Телефон

+370 520 60 787

Эл. почта

info@parnasas.lt

UAB "PARNASAS" KROVINIŲ VEŽIMO TAISYKLĖS

Taisyklės parengtos 2015 m. vasario 2 d.

1. TAISYKLIŲ TAIKYMAS
1.1. Šios krovinių vežimo taisyklės, papildančios sutartį tarp UAB «Parnasas» (toliau – «Vežėjas») ir krovinio užsakovo (toliau – «Užsakovas»), ir joje numatytos sąlygos taikomos vietiniams ir tarptautiniams krovinių pervežimams, dėl kurių susitaria Vežėjas ir Užsakovas.
1.2. Užsakovas, bet kokiu būdu perduodamas krovinį pervežimui, sutinka su žemiau nurodytomis krovinio vežimo taisyklių sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.
1.3. Vežimo sutartis, sudaroma tarp Vežėjo ir Užsakovo, įsigalioja nuo to momento, kai Užsakovas pateikia užsakymą krovinio pervežimui, o Vežėjas tokį užsakymą priima.

2. TRANSPORTO PRIEMONĖS
2.1. Pateikdamas užsakymą, Užsakovas privalo informuoti Vežėją apie krovinio tipą, jo ypatumus ir nurodyti, kokia konkreti transporto priemonės rūšis reikalinga užsakomam kroviniui.
2.2. Vežėjas turi teisę atsisakyti vežti krovinį, jei Vežėjo vairuotojas, atvykęs į pasikrovimo vietą, mato, kad jo pervežti su Užsakovo užsakytos transporto priemonės tipu nepavyks. Užsakovas negali reikalauti naudoti Vežėjo transporto priemones tokiu būdu, kuris galėtų sukelti jų sugadinimo grėsmę, arba tais tikslais, kurie nenumatyti šiose taisyklėse.

3. KROVINIŲ RŪŠYS IR UŽDRAUSTI DAIKTAI
3.1. Vežėjas pervežimui priima įvairių rūšių krovinius, išskyrus uždraustus daiktus. 3.2. Prieš perduodant krovinį pervežimui, Užsakovas turi susisiekti su Vežėjo atstovu ir įsitikinti, ar krovinį galima pervežti naudojantis Vežėjo paslaugomis ir ar krovinys nepatenka į uždraustų daiktų kategoriją.
3.3. Vežėjas jokiomis sąlygomis neveža uždraustų daiktų, o, jei šis faktas paaiškėja vežimo metu, krovinio (atitinkamos jo dalies) pervežimas nutraukiamas, o krovinys Vežėjo nuožiūra arba valstybinių institucijų nurodymu gali būti perduodamas atitinkamoms valstybinėms institucijoms. Uždraustų daiktų vežimo atveju Užsakovas įsipareigoja padengti visus Vežėjo nuostolius, susijusius su uždraustų daiktų pervežimu.
3.4. Uždrausti daiktai – tai:
3.4.1. Didelės vertės daiktai (juvelyriniai papuošalai, meno kūriniai, antikvariniai daiktai, taurieji metalai, brangakmeniai), pinigai, bilietai, čekiai, loterijos bilietai, banko kortelės, vertybiniai popieriai, akcijos, vekseliai bei kiti dokumentai (įskaitant, bet neapsiribojant asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, diplomus) ir daiktai, kurių patyrus žalą neįmanoma atkurti, rekonstruoti ir (arba) pakeisti lygiaverčiais.
3.4.2. Ginklai, šaudmenys, sprogmenys, lengvai užsidegančios, nuodingos ir radioaktyvios medžiagos ar atliekos, narkotinės ir psichotropinės medžiagos bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, saugumui, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą.
3.4.3. Bet kurie daiktai, prekės, medžiagos, kurių vežimas (įvežimas, išvežimas, gabenimas) yra uždraustas pagal bent vienos iš valstybių, kurių teritorija vykdomas vežimas, teisę.
3.5. Taisyklėse nurodytų uždraustų daiktų sąrašas nėra baigtinis. Krovinio tinkamumą vežti įvertina ir už jos pakuotę bei turinį visiškai atsako Užsakovas.

4. KROVINIO PERVEŽIMO UŽSAKYMAS
4.1. Norėdamas užsakyti krovinio pervežimą, Užsakovas suderinta rašytine forma privalo pateikti individualų krovinio pervežimo užsakymą. Pateikdamas užsakymą, Užsakovas turi nurodyti tikslias konkretaus krovinio ir pervežimo sąlygas bei ypatumus (siuntėjas, gavėjas, adresai, privažiavimo ypatumai, telefonai, terminai, krovinio ir pakuotės duomenys, savybės, specialūs vežimo nurodymai, sandėliavimo instrukcijos ir kt.).
4.2. Užsakymai priimami darbo dienomis ir parnasas.lt nurodytomis darbo valandomis.
4.3. Užsakymas laikomas priimtu tik tada, kai Užsakovas gauna Vežėjo patvirtinimą apie užsakymo priėmimą ir vykdymą. Vežėjas pasilieka teisę, nenurodydamas priežasčių, atsisakyti priimti Užsakovo užsakymą.
4.4. Užsakymą Užsakovas turi patvirtinti ir suderinti su Vežėjo atstovu (vadybininku) iki 15:00 darbo dienos valandos. Jei nurodytu laiku Užsakovas to nepadaro, laikoma, kad užsakymas nėra priimtas, nebent Vežėjo atstovas (vadybininkas) Užsakovą informuoja kitaip.
4.5. Užsakymai teikiami raštu, įskaitant faksą ir/ar elektroninį paštą.
4.6. Užsakovas užsakymo priėmimo ir vykdymo metu privalo užtikrinti tikslios, išsamios ir teisingos informacijos pateikimą apie krovinį ir jo vežimo sąlygas, įskaitant atvejus, kai važtaraštį pildo Vežėjo atstovas.
4.7. Kiekvienam pervežimui galioja šių taisyklių nuostatos. Užsakymai yra neatskiriama jų dalis.
4.8. Vežėjas pasilieka teisę atsisakyti vykdyti Užsakovo pateiktą užsakymą, jeigu: a) užsakymas pateiktas nelaiku; b) krovinys netinkamai supakuotas transportavimui; c) užsakymas pateiktas nedarbo dienomis ir valandomis; d) Užsakovas yra skolingas Vežėjui už anksčiau suteiktas paslaugas; e) Užsakovas kitokiu būdu netinkamai vykdo savo įsipareigojimus.

5. KROVINIO PAKAVIMAS
5.1. Užsakovas yra atsakingas už pervežimui perduodamų krovinių paruošimą transportavimui, jų įpakavimą ir ženklinimą/žymėjimą.
5.2. Užsakovas turi užtikrinti, kad krovinio pakrovimo metu krovinys bus tinkamai ir saugiai supakuotas transportavimui, o krovinio pakuotė atitiks galiojančius krovinių vežimo standartus konkrečiam krovinio tipui, t. y. vežamas krovinys bus apsaugotas nuo sugadinimų ar pažeidimų kraunant, rūšiuojant, vežant bei saugant ir nekels grėsmės žmonėms, aplinkai, transporto priemonėms, kitiems kroviniams.
5.3. Krovinys turi būti supakuotas ir paruoštas vežimui iki tol, kol Vežėjo vairuotojas atvyksta į pasikrovimo vietą.
5.4. Ant pakuotės gerai matomoje vietoje Užsakovas turi nurodyti siuntėjo (Užsakovo) pavadinimą, tikslų (pilną) adresą, miestą, kontaktinį asmenį, telefoną; gavėjo pavadinimą, tikslų (pilną) adresą, miestą, kontaktinį asmenį, telefoną; siunčiamų pakuočių skaičių, krovinio matmenis bei kitą Vežėjo paprašytą informaciją.
5.5. Kai krovinys vežamas keliems gavėjams, Užsakovas turi sugrupuoti krovinius ir juos įpakuoti bei paženklinti atskirai kiekvienam gavėjui.
5.6. Vežėjas pasilieka teisę nepriimti krovinio transportavimui, jeigu jis nėra tinkamai supakuotas arba pakuotė nėra tinkamai pažymėta.

6. KROVINIO DRAUDIMAS
6.1. Atsižvelgiant į tai, kad Vežėjo atsakomybė pagal įvairius kelių transporto santykius reguliuojančius teisės aktus yra ribota. Todėl Užsakovas, žinodamas savo krovinio vertę, turi savarankiškai pasirūpinti papildomu krovinio draudimu.
6.2. Vežėjas gali tarpininkauti papildomai apdraudžiant Užsakovo krovinį, jei dėl to atskirai raštu susitariama.

7. KROVINIO PRIĖMIMAS
7.1. Vežėjas įsipareigoja į pasikrovimo vietą atvykti su techniškai tvarkinga transporto priemone.
7.2. Kroviniai pakrovimui priimami tik darbo dienomis ir parnasas.lt nurodytomis darbo valandomis.
7.3. Užsakovas turi užtikrinti, kad užsakyme nurodytu laiku ir vietoje Vežėjo vairuotojui būtų perduotas transportavimui paruoštas krovinys su visais tinkamai užpildytais krovinio vežimui reikalingais dokumentais.
7.4. Užsakovas turi užtikrinti galimybę Vežėjo transporto priemonei netrukdomai privažiuoti prie siuntėjo pakrovimo vietos. Žiemos metu turi būti sudarytos sąlygos saugiam privažiavimui prie pakrovimo vietos (privažiavimas turi būti nuvalytas ir pabarstytas). To neužtikrinus, Užsakovas ir/ar krovinio siuntėjas įsipareigoja krovinį pristatyti prie Vežėjo transporto priemonės.
7.5. Užsakovas privalo užtikrinti, kad kartu su kroviniu būtų pateikti visi duomenys ir dokumentai, reikalingi importo ir eksporto muitinės ir kitiems formalumams atlikti, kai tai yra reikalinga.
7.6. Krovinio pakrovimo metu Vežėjo vairuotojui turi būti sudaryta galimybė apžiūrėti krovinį ir įsitikinti, kad nėra pakuočių pažeidimų/trūkumo.
7.7. Krovinys nelaikomas priimtu tol, kol nėra pilnai pakraunamas į Vežėjo pristatytą transporto priemonę, ir tol, kol Vežėjo vairuotojas neatliko krovinio patikros su važtaraščio duomenimis, išorinės apžiūros ir nepasirašė ant važtaraščio.
7.8. Vežėjas pasilieka teisę nepriimti krovinio transportavimui, jeigu jis neatitinka užsakyme nurodyto svorio, kiekio, tūrio, matmenų ir kitų parametrų arba nėra galimybių patikrinti važtaraštyje nurodytų duomenų ar kroviniui vežti nustatytų reikalavimų, taip pat, kai krovinys priėmimo metu yra pažeistas ir Užsakovas atsisako pasirašyti krovinio pažeidimų aktą. Tokiu atveju Vežėjas turi teisę nelaukti, kol krovinys bus tinkamai paruoštas transportavimui ar Užsakovas ištaisys kitus su kroviniu susijusius trūkumus.

8. KROVINIO VEŽIMO DOKUMENTAI
8.1. Kiekvienam individualiam pervežimui yra išrašomas važtaraštis. Važtaraščio duomenys gali papildyti užsakymo duomenis.
8.2. Važtaraštis paprastai surašomas 4 (keturiais) egzemplioriais, iš kurių vienas lieka siuntėjui (Užsakovui), antras — prie krovinio, trečias — gavėjui, o ketvirtas — Vežėjui. Esant poreikiui, galima susitarti dėl didesnio skaičiaus važtaraščio egzempliorių išrašymo.
8.3. Perduodamas krovinį, Užsakovas turi pasirašyti važtaraštyje, nurodydamas savo vardą, pavardę, pareigas.
8.4. Atlikus krovinio pervežimą, Užsakovui pageidaujant, Vežėjas gali Užsakovui pateikti važtaraščio kopiją. Važtaraščiai ir jų kopijos grąžinami už atskirai sutartą papildomą mokestį.
8.5. Kai vežimai yra daliniai, atskiriems daliniams kroviniams išrašomi atskiri važtaraščiai.
8.6. Užsakovas įsipareigoja kiekvienu konkrečiu atveju aiškiai informuoti Vežėją, kiek ir kokius krovinio dokumentus Vežėjas turi grąžinti Užsakovui.
8.7. Užsakovas yra atsakingas už tikslios, išsamios ir teisingos informacijos pateikimą važtaraščio pildymui, įskaitant atvejus, kai važtaraštį užpildo Vežėjo atstovas. Užsakovas turi atlyginti Vežėjo patirtus nuostolius dėl netikslios/klaidingos informacijos pateikimo.
8.8. Užsakovas sutinka, kad Vežėjo paslaugų teikimui bus naudojamos elektroninės PVM sąskaitos – faktūros, o popierinių PVM sąskaitų – faktūrų, važtaraščių ir kitų dokumentų kopijos Užsakovui bus siunčiamos tik elektroniniu paštu ir elektroniniu formatu. Vežėjas originalių popierinių dokumentų Užsakovui neteiks.

9. KROVINIO PAKROVIMAS
9.1. Vežėjas atlieka krovinio pakrovimo darbus rankiniu būdu, jei vienos pakuotės svoris neviršija 30 kg ir krovinio pakrovimui nėra reikalinga papildoma ar speciali technika.
9.2. Jei krovinio svoris viršija 30 kg arba pakrovimo darbams reikalinga papildoma ar speciali technika, Užsakovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pasirūpinti, kad pakrovimo vietoje būtų sudarytos sąlygos pakrauti tokį krovinį Vežėjui, t. y. pakrovimo metu būtų paruošta reikalinga speciali technika, rampa, sudarytos sąlygos Vežėjo transporto priemonei privažiuoti prie pakrovimo vietos ir pan.
9.3. Krovinio pakrovimo metu Vežėjo vairuotojui turi būti sudaryta galimybė apžiūrėti krovinį ir įsitikinti, kad nėra pakuočių pažeidimų/trūkumo. Jei nustatomi pažeidimai/trūkumas, Vežėjo vairuotojas ir Užsakovas privalo sudaryti krovinio pažeidimų/trūkumų aktą ir įrašyti pažeidimus/trūkumą krovinio dokumentuose, arba Užsakovas turi pateikti kitus krovinio sugadinimą liudijančius dokumentus. Jei Užsakovas atsisako sudaryti (pasirašyti) aktą arba pateikti savo dokumentus, Vežėjas pasilieka teisę atsisakyti priimti krovinį.
9.4. Užsakovas negali reikalauti į Vežėjo pristatytą transporto priemonę krauti krovinio, viršijančio reikalavimus, kurie yra keliami transporto priemonės svoriui ir gabaritams.

10. KROVINIO VEŽIMAS
10.1. Užsakovo perduoto krovinio vežimo maršrutą savo nuožiūra pasirenka Vežėjas.
10.2. Vežėjas įsipareigoja operatyviai bendradarbiauti su Užsakovu, pateikti informaciją apie vežimo eigą ir informuoti Užsakovą apie vežimo metu atsiradusias kliūtis.
10.3. Užsakovas turi nedelsdamas informuoti Vežėją žodžiu (ir nedelsiant tai patvirtinti raštu) apie krovinio pakrovimo/iškrovimo ar kitos vežimui reikšmingos informacijos pasikeitimą.
10.4. Jei Užsakovas krovinį vežimo metu peradresuoja (nurodo kitą pristatymo adresą arba kitą gavėją), už nukrypimą nuo pradinio maršruto Vežėjas gali pareikalauti papildomo apmokėjimo.
10.5. Užsakovas neprieštarauja ir suteikia teisę Vežėjui, esant reikalui, perkrauti krovinį į kitą transporto priemonę (tiek Vežėjo, tiek trečiosios šalies).
10.6. Užsakovas taip pat neprieštarauja ir sutinka, kad konkretaus krovinio pervežimo ar jo dalies įvykdymui Vežėjas pasamdytų trečiąjį asmenį (kitą vežėją). Tokiu atveju Vežėjas atsako už savo pasamdyto trečiojo asmens veiksmus.

11. UŽSAKOVO INSTRUKCIJOS
11.1. Susidarius aplinkybėms, kurios apsunkinta krovinio perdavimą, Vežėjas kreipiasi į Užsakovą dėl tolesnių vežimo instrukcijų. Jeigu jos nėra pateikiamos per Vežėjo nurodytą laiką, Vežėjas turi teisę Užsakovo sąskaita krovinį iškrauti bei perduoti saugojimui, įskaitant iškrovimą ir saugojimą pas trečiuosius asmenis.
11.2. Bet kokias su vežamais kroviniais susijusias instrukcijas Užsakovas turi pateikti raštu: važtaraštyje, užsakyme, kita rašytine forma (įskaitant elektroninį paštą ir faksą). Žodinės instrukcijos turi būti nedelsiant patvirtintos raštu.
11.3. Vežėjui paprašius instrukcijų dėl vežimo (pvz., atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, gavėjui nepriimant krovinio ir pan.), Užsakovas turi pateikti rašytines instrukcijas Vežėjui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą.

12. KROVINIO IŠKROVIMAS
12.1. Vežėjas atlieka krovinio iškrovimo darbus rankiniu būdu, jei vienos pakuotės svoris neviršija 30 kg ir krovinio iškrovimui nėra reikalinga papildoma ar speciali technika.
12.2. Jei krovinio svoris viršija 30 kg arba iškrovimo darbams reikalinga papildoma ar speciali technika, Užsakovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pasirūpinti, kad iškrovimo vietoje būtų sudarytos sąlygos iškrauti tokį krovinį iš Vežėjo transporto priemonės, t. y. iškrovimo metu būtų paruošta reikalinga speciali technika, rampa, sudarytos sąlygos Vežėjo transporto priemonei privažiuoti prie iškrovimo vietos ir pan.
12.3. Užsakovas turi užtikrinti galimybę Vežėjo transporto priemonei netrukdomai privažiuoti prie gavėjo iškrovimo vietos. Žiemos metu turi būti sudarytos sąlygos saugiam privažiavimui prie iškrovimo vietos (privažiavimas turi būti nuvalytas ir pabarstytas). To neužtikrinus, Užsakovas ir/ar krovinio gavėjas įsipareigoja krovinį pasiimti prie Vežėjo transporto priemonės.

13. KROVINIO PERDAVIMAS GAVĖJUI
13.1. Kroviniai gavėjams pristatomi tik darbo dienomis ir parnasas.lt nurodytomis darbo valandomis.
13.2. Krovinys perduodamas gavėjui pateikus asmens tapatybės dokumentą (galiojantis pasas, vairuotojo pažymėjimas, asmens tapatybės kortelė) ir pasirašius ant važtaraščio. Krovinį kitam asmeniui (negu Užsakovo nurodytas gavėjas) Vežėjas įteikia tik tuo atveju, kai asmuo, atsiimantis krovinį, pateikia tinkamai patvirtintą įgaliojimą.
13.3. Priimdamas krovinį gavėjas privalo kartu su Vežėjo vairuotoju patikrinti krovinio būklę. Jeigu krovinio pakuotė apgadinta ar jos trūksta, krovinio priėmimo metu privaloma tai pažymėti važtaraštyje. Jei tokių žymų nėra, laikoma, kad krovinys pristatytas tinkamos būklės ir visas.
13.4. Gavėjui pasirašius ant važtaraščio (kartu nurodant gavėjo vardą, pavardę, pareigas), krovinys yra laikomas perduotu.
13.5. Jei gavėjas nesutinka priimti krovinio, Vežėjas turi teisę, prieš tai informavęs Užsakovą ir gavęs jo leidimą arba per protingą terminą nesulaukęs Užsakovo atsakymo, krovinį iškrauti į trečiųjų asmenų sandėlius. Tokio sandėliavimo ir kitas susijusias išlaidas atlygina Užsakovas.
13.6. Jei nustatant krovinio trūkumo ar apgadinimo dydį kyla ginčų, šalies, reiškiančios pretenzijas, sąskaita gali būti kviečiamas ekspertas. Vėliau eksperto darbo išlaidas turės kompensuoti kaltoji šalis.
13.7. Užsakovas turi užtikrinti, kad užplombuotas transporto priemones, atskiras jų sekcijas, konteinerius gavėjas atidarys kartu su Vežėjo vairuotoju.

14. KAINA IR ATSISKAITYMAS
14.1. Už Vežėjo suteiktas paslaugas Užsakovas atsiskaito pagal Vežėjo pateikiamus paslaugų teikimo įkainius, galiojančius užsakymo pateikimo metu.
14.2. Konkretaus pervežimo suma ir valiuta taip pat gali būti nurodoma užsakyme, jeigu nenurodoma kitur.
14.3. Paslaugos, nenurodytos šiose taisyklėse, teikiamos už papildomą mokestį.
14.4. Už suteiktas paslaugas, taip pat atliekant kitus mokėjimus (pvz., atlyginant nuostolius ir netesybas), Užsakovas turi atsiskaityti banko pavedimu (būtina nurodyti sąskaitos numerį) per užsakyme ar sąskaitoje nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po to, kai Vežėjas Užsakovui pateikia sąskaitą. Vežėjas pasilieka teisę Užsakovui išrašyti išankstinę sąskaitą už paslaugas.
14.5. Prieš pradėdamas vykdyti Užsakovo pateiktą užsakymą Vežėjas pasilieka teisę iš Užsakovo pareikalauti avanso, kuris padengtų dalį arba visą užmokestį už paslaugas.
14.6. Sąskaitas už paslaugas Užsakovui siunčiamos elektroniniu paštu. Užsakovas privalo atsiųsti patvirtinimą, kad sąskaitą gavo.
14.7. Jeigu Užsakovas pageidauja krovinį lydinčių dokumentų (sąskaitos, važtaraščio ir kt.) grąžinimo pagal užsakovo nurodytą adresą, už šių dokumentų siuntą Užsakovas turi papildomai mokėti 1,45 EUR + PVM mokestį. Lydinčių dokumentų siunta pristatoma vieną kartą per savaitę.
14.8. Jeigu Užsakovas pateikė klaidingus/netikslius duomenis apie krovinio svorį arba tinkamai neužtikrino Vežėjui galimybės pakrauti/iškrauti krovinį, galutinė Vežėjo kaina už tą konkretų pervežimą skaičiuojama atsižvelgiant į Užsakovo pateikto krovinio faktinį svorį, o ne užsakyme nurodytą svorį.

15. PAPILDOMOS IŠLAIDOS
15.1. Užsakovas turi apmokėti papildomas išlaidas, susijusias krovinio pervežimu, netinkamai įformintais/užpildytais krovinio dokumentais, muitinės procedūromis, rinkliavomis, krovinio pakrovimu/iškrovimu, sandėliavimu, prastovomis, bei kitas papildomas išlaidas, išskyrus atvejus, kai Užsakovas ir Vežėjas raštu susitaria, jog konkrečias papildomas išlaidas prisiima Vežėjas.
15.2. Vėžėjas turi teisę padidinti konkretaus pervežimo kainą, jei pervežimo metu paaiškėjo, jog Užsakovas pateikė neteisingus duomenis arba visai nepateikė reikalingų duomenų apie krovinį, ir dėl to Vežėjas turėjo pirkti papildomas paslaugas (krovinio svėrimo, matavimo ir kt.), norėdamas tinkamai atlikti pervežimą.
15.3. Atsiradus papildomoms išlaidoms, krovinio vežimas yra sustabdomas iki tol, kol tokių išlaidų apmokėjimas yra suderinamas su Užsakovu ir jo patvirtinamas raštu.

16. ATSAKOMYBĖ
16.1. Vežėjo ir Užsakovo atsakomybė nustatoma remiantis CMR konvencijos nuostatomis ir kitais kelių transporto veiklą reguliuojančiais teisės aktais.
16.2. Krovinio apgadinimo ar praradimo atveju Vežėjas padengia tik tiesioginius nuostolius. Užsakovo patirti netiesioginiai nuostoliai, įskaitant pajamų arba pelno praradimą, bei neturtinę žalą, įskaitant reputacijos pablogėjimą, neatlyginami.
16.3. Jei už sugadintą krovinį ar jo dalį Vežėjas skyrė kompensaciją, Užsakovas tokį krovinį ar jo dalį privalo perduoti Vežėjo nuosavybėn.
16.4. Užsakovas yra išimtinai atsakingas už krovinio turinį ir jo atitikimą teisės aktų reikalavimams.
16.5. Užsakovas prisiima atsakomybę už tinkamą krovinio ir krovinio dokumentų paruošimą, tinkamą krovinio supakavimą bei teisingą paženklinimą ir atlygina Vežėjui patirtą žalą bei papildomas išlaidas (įskaitant muitinės baudas, saugojimo ar peradresavimo ir grąžinimo kaštus ir pan., siunčiant/gaunant krovinius už ES ribų) dėl Užsakovo/siuntėjo ir/ar gavėjo kaltės, atsiradusias dėl netinkamai supakuotų ar klaidingai paženklintų krovinių, pateiktų netikslių ar neteisingų duomenų, netinkamų dokumentų, raštiškų Užsakovo instrukcijų, nesugebėjimo pateikti tinkamus duomenis, reikiamus dokumentus, leidimus ar licencijas.
16.6. Užsakovas įsipareigoja padengti visus tiesioginius ir netiesioginius Vežėjo nuostolius, susijusius su uždraustų daiktų pervežimu, kuriuos Užsakovas tyčia ar dėl neatsargumo perduoda Vežėjui.
16.7. Už transporto priemonės dėl pavėluoto pakrovimo ar iškrovimo, ar dėl dokumentų, susijusių su vežimu, neįforminimo ar nepateikimo nustatytu laiku ir kitų pažeidimų, dėl kurių įvyko prastova, Užsakovas Vežėjui moka po 15 EUR baudą už kiekvieną prastovos valandą. Prastova pradedama skaičiuoti praėjus 20 (dvidešimčiai) minučių po numatyto pakrovimo, iškrovimo, dokumentų ar kitos informacijos pateikimo termino.
16.8. Už pakrovimo nutraukimą pagal Užsakovo pateiktą užsakymą arba už krovinio, numatyto užsakyme, nepateikimą, Vežėjui pateikus transporto priemonę, Užsakovas Vėžėjui moka 10% nuo pervežimo kainos, bet ne mažiau kaip 30 EUR, baudą.
16.9. Užsakovas turi pareigą atlyginti Vežėjui nuostolius už baudas dėl viršsvorio ir perkrovos ant transporto priemonės ašių tais atvejais, kai krovinio dokumentuose nurodytas svoris neatitinka faktinio krovinio svorio.
16.10. Užsakovas atsako už mokestinių prievolių įvykdymą ir atlygina Vežėjui nuostolius dėl atsiradusių mokestinių prievolių sumokėti PVM (pridėtinės vertės mokestį), jei Vežėjo prievolė sumokėti PVM bus nustatyta dėl Užsakovo vengimo atskleisti tikslią informaciją, susijusią su jo ūkine — komercine veikla Lietuvos Respublikoje.
16.11. Vežėjas neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo, t. y. gaisrų, potvynių, žemės drebėjimų, audrų, streikų, karų, vagysčių, ginkluotų užpuolimų, kelio remontų, kelių eismo įvykių ir avarijų (jei nėra Vežėjo kaltės), kelių blokados, mutinės tarnybų ir kitų valdžios institucijų veiksmų, valstybinių institucijų krovinio konfiskavimo (jei nėra Vežėjo kaltės).

17. KONFIDENCIALUMAS
17.1. Šalys įsipareigoja neatskleisti ir neskelbti tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos apie tarpusavio santykius, sutarčių sudarymą ir jų sąlygas bei kitos informacijos apie save daugiau negu to reikia įsipareigojimams tinkamai įvykdyti.
17.2. Konfidencialia informacija laikoma bet kokia su šia sutartimi, jos sudarymu ir vykdymu susijusi informacija, įskaitant informaciją apie mūsų derybines pozicijas, kainas, mokėjimų tvarką ir terminus, klientus (užsakovus), jų duomenis, individualių pervežimo užsakymų sąlygas.
17.3. Jeigu Šaliai kyla bet kokių abejonių dėl to, ar tam tikra informacija yra konfidenciali, ta Šalis privalo elgtis su tokia informacija kaip su konfidencialia informacija iki tol, kol nebus gautas kitos Šalies patvirtinimas, kad tokia informacija nėra konfidenciali.

18. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
18.1. Tarp Užsakovo ir Vežėjo sudaryta vežimo sutartis bei šios taisyklės galioja tol, kol Užsakovas naudojasi Vežėjo paslaugomis.
18.2. Vežėjas turi teisę vienašališkai be papildomo įspėjimo nutraukti sutartį, jeigu Užsakovas laiku nemoka už paslaugas ar kitaip pažeidžia sutartį.
18.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, raštu apie tai įspėjęs Vežėją, jeigu Vežėjas iš esmės nesilaiko sutartinių įsipareigojimų.

19. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS
19.1. Visi vežimai atliekami pagal 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR).
19.2. Ginčų sprendimui ir šioms paslaugų teikimo taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Šalių tarpusavio santykius, krovinių gabenimą, vežėjo atsakomybę, instrukcijų davimo, vykdymo, nuostolių atlyginimo, krovinio perdavimo gavėjui ir susijusius klausimus taip pat apibrėžia Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (1956 m. CMR konvencija). Sprendžiant ginčus, pirmenybė teikiama CMR konvencijai.
19.3. Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Ginčo neišsprendus derybomis, visi ginčai, kilę dėl šios sutarties ir/ar konkrečių užsakymų bei susiję su jais, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Vežėjo buveinės vietą.
19.4. Užsakovui turint pretenzijų dėl krovinio sugadinimo, praradimo ar kitų su krovinio vežimu susijusių klausimų, Užsakovas gali Vežėjui pareikšti pretenziją raštu per 7 (septynias) darbo dienas nuo krovinio perdavimo gavėjui dienos.
19.5. Pretenzijos originalas su priedais turi būti išsiųstas UAB «Parnasas» adresu Metalo g. 2, LT-02190 Vilnius. Papildomai pretenzija gali būti atsiųsta faksu arba elektroniniu paštu.
19.6. Prie Užsakovo pretenzijos turi būti pridėtas pretenzijos tekstas, apibūdinantis situaciją bei faktines aplinkybes, važtaraštis, kiti krovinio dokumentai, nuostolių dydžio suma ir ją patvirtinantys dokumentai, krovinio įsigijimo dokumentai, nuotraukos ir kt.
19.7. Į Užsakovo rašytines pretenzijas Vežėjas atsakymą pateiks per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei per šį laiką Vežėjas atsakymo nepateiks, bus laikoma, kad Vežėjas Užsakovo pretenzijos nepatenkino ir su ja nesutinka.

20. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20.1. Vežėjas, siekdamas tobulinti teikiamas paslaugas bei reaguodamas į besikeičiančią transporto sektoriaus padėtį, turi teisę vienašališkai keisti šias krovinių vežimo taisykles (įskaitant paslaugų įkainius). Jei po pakeitimų Užsakovas ir toliau naudojasi Vežėjo paslaugomis, laikoma, kad Užsakovas su pakeitimais sutiko ir jiems neprieštarauja.
20.2. Šių taisyklių dalies ar konkrečios nuostatos negaliojimas nedaro kitų taisyklių sąlygų negaliojančiomis. Pasikeitus šiose taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.
20.3. Dokumentai, įskaitant individualius užsakymus, perduoti pagal šią sutartį elektroniniu paštu ar faksimiliniu ryšiu, turi originalo galią.